Vaše práva

Milí pěstouni, rádi bychom vám zdůraznili, že našimi mezi naše nejvyšší hodnoty patří rodina, láska k člověku a dítěti, svoboda, lidskost. Nejsou to pro nás jen prázdná slova, ale ideje, kterým věříme, a jsou v nás zakořeněny. Proto ke všem dětem a dospělým přistupujeme s respektem jako k jedinečné lidské bytosti, a to bez ohledu na jejich pohlaví, rasovou, etnickou nebo národnostní příslušnost, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, sociální původ, majetek, rod, postavení či hendikep. Dodržujeme základní lidská práva a na paměti máme Úmluvu o právech dítěte. Zde jsou vyjmenovány jak vaše práva, tak to, jak se snažíme předcházet jejich porušování.

Právo na osobní svobodu a rozhodnutí

Znamená, že vy i děti se můžete svobodně rozhodovat a bez omezení pohybovat. Proto se vždy ptáme na váš názor i na názor dětí, a to při jakýchkoli více či méně významných situacích. Samozřejmě když vám předkládáme různé varianty řešení, vybíráme ty, které pro vás nebo vaše dítě považujeme za nejpřínosnější, nicméně rozhodnutí, co učiníte, je plně na vás a my jej respektujeme. Jakékoli omezení fyzické svobody dětí či dokonce vás není přípustné, až na výjimku, kdy dítě (či dospělý) nezvládá své emoce nebo chování tak, že výrazně obtěžuje nebo ohrožuje ostatní, případně sám sebe. V takových případech je důrazně upozorněn na své chování a informován o tom, co se právě děje. V případě nutnosti může být požádán o dočasné opuštění skupiny/činnosti nebo odveden do klidnějších prostor.

Právo na ochranu soukromí

Znamená, že informace o vaší rodině a rodinné situaci a o dětech jsou přísně důvěrné, chráníme je a citlivě s nimi pracujeme, striktně zachováváme mlčenlivost a neschraňujeme více údajů, než je nutné. Váš dům či byt je vaším osobním a intimním prostorem, který nijak nenarušujeme. Proto návštěvy u vás doma dopředu plánujeme, přijíždíme vždy ohlášení, do domu či bytu a stejně tak i všech místností vstupuje pouze s vámi nebo s vašimi dětmi avšak vždy s vaším vědomím. Zcela nepřípustná je např. kontrola místností či úložných prostor.

Právo na lidskou důstojnost

Znamená, že vy i vaše děti máte práva na respektující a lidský přístup, jakožto jednu ze základních samozřejmostí, a to nezávisle na věku či např. mentální úrovni. Proto je pro nás tolik podstatné komunikovat s vámi i s dětmi přátelsky a srozumitelně, s respektem k individualitě každého z vás, případně asertivně a s pochopením.  Při práci s dětmi zásadně nepoužíváme ponižující či zesměšňující tresty. Jakékoli podezření, na to, že by Vám či dětem bylo jakkoli ubližováno (týrání, zanedbávání, zneužívání) a to na úrovni fyzické, tak i psychické, vždy pečlivě prověřujeme a věnujeme mu zvýšenou pozornost. V případě, kdy se zjištění jeví jako opodstatněné (dítěti či vám je ubližováno v rodině, v okolí nebo někým z našich pracovníků), činíme okamžitě veškeré kroky k zajištění bezpečí a situaci řešíme ve spolupráci se státními institucemi (sociální pracovnice, policie).  Detailní postup DPD v takových případech najdete v Návodu dobrého použití DPD, kapitole F.

Právo na rodinný život

Úmluva o právech dítěte říká, že každé dítě, tedy i to vaše, „musí“ vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. Proto maximálně chceme podporovat vaši rodinu v péči o vám svěřené děti. V případech, které by mohly vést k narušení rodiny a přemístění dítěte mimo rodinu, podrobně analyzujeme oprávněnost tohoto přesunu dítěte, tak aby se zabránilo neopodstatněnému odloučení dítěte od „svých lidí.“ Pokud by bylo nezbytné zajistit umístění dítěte mimo rodinu, přednostně vyhledáváme pěstouny na přechodnou dobu před zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to vždy ve spolupráci s OSPOD.

V případě, že by vzniklo podezření na porušení některých z vašich práv, bude situace vždy předána Správní radě, prošetřena a o vy budete do 30 dní písemně informováni o výsledku tohoto prošetření, případně o tom, jaké opatření jsme z dané situace do budoucna vyvodili a pokusíme se s vámi dohodnout, jak můžeme situaci napravit a co byste vy nebo děti potřebovali. Pokud máte pocit, že některé z vašich práv nejsou naplňovány, neváhejte se na nás obrátit ať již se stížností nebo jen věcnou připomínkou. Za vaše podněty budeme rádi.