Dagmar Zezulová

vedoucí části kurzu Děti se speciálními potřebami v NRP
+420 777 925 871, dasa@detipatridomu.cz

Medailonek o Dáše
Můj zájem o děti bez domova vznikl někdy v době staršího školního věku, kdy jsem se s touto problematikou poprvé setkala v rámci školní docházky. Pěstounkou jsem od r. 1997, do rodiny jsme postupně přijali k našim dvěma synům další 4 děti do pěstounské péče. V době, kdy jsme děti přijímali, nebyla žádná příprava ani možnost sdílení zkušeností, proto jsme jako rodina sami vyhledávali kontakty, abychom lépe porozuměli našim dětem a hloubce jejich zranění. O svých zkušenostech jsem později začala psát na server Rodina, kde jsem poznala další angažované pěstounky a lidi se zájmem o tuto problematiku. Články o našich zkušenostech s NRP, které na Rodině vycházely v letech 2003-2006, byly v r. 2006 souborně vydány v publikaci s názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí. Díky této knize a možnostem internetu jsem se začala v oblasti pěstounské péče více angažovat, což vyústilo v založení NNO Děti patří domů, o.s., jejíž jsem spoluzakladatelkou. V současné době v organizaci pracuji na pozici odborného metodika respitní péče. Mým hlavním úkolem je vedení a vzdělávání respitního týmu tak, aby každý pracovník dobře porozuměl hloubce raného traumatu a naučil se s těmito dětmi pracovat, předvídat a zvládat krizové situace a současně spolupracovat s dalšími kompetentními osobami kolem dítěte (pěstouni, klíčoví pracovníci). V současné době v organizaci pracuji jako odborný garant provázení a lektor. Dlouhodobě také spolupracuji v pracovní skupině pro Transformaci systému péče o ohrožené rodiny a děti, se zaměřením na integraci dětí se speciálními potřebami. V r. 2012 jsem vydala pokračování knihy Domov je místo, odkud tě nevyhodí … doplněné o dospívání a dospělost našich přijatých dětí pod názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když vyrosteš (SmartPress). Ve stejném roce vyšla v Portálu moje kniha Pěstounská péče a adopce. Spolupracovala jsem také na metodice Hostitelská péče a příprava k ní (2011) a v roce 2015 jsem připravila publikaci Kruh mladých.

Lektoruji jak vzdělávání pěstounů, tak odborníků z jiných organizací. Mezi témata, která nejčastěji předávám patří rané trauma, deprivace, hostitelská péče, rizikové chování dítěte, sexualizované chování dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, rozvoj ženské identity u dívek v PP, autismus, práce respitního pracovníka a týmu, přístup k dítěti se zvýšenou potřebou péče, dospívání a dospělost v pěstounské péči a mnohé další.


Lukáš Daniš

vedoucí části kurzu Jak být dobrým týmovým pracovníkem
+420 773 602 463, lukas@detipatridomu.cz

Medailonek o Lukášovi
Jmenuji se Lukáš Daniš a v organizaci Děti patří domů působím od roku 2008. Vystudoval jsem volnočasovou pedagogiku na VOŠ Pedagogické v Litomyšli. V mém bloku se věnuji především týmové spolupráci, týmovým rolím, krizovým situacím, poskytování a přijímání zpětné vazby a okrajově se dotýkám etického kodexu, syndromu vyhoření a supervize.


Pavla Bažantová

lektorka části kurzu Děti se speciálními potřebami v NRP
+420 777 925 874, pavla@detipatridomu.cz

Medailonek o Pavle
Narodila jsem se a žiji v Praze, kde jsme společně s manželem vychovali celkem čtyři děti, z toho tři osvojené a jedno v pěstounské péči. Naše děti jsou velmi odlišné, takže se dá říci, že máme doma takový vzorník, ať už, co se týká vzdělávání (osmileté gymnázium a pak studium na VŠ, střední škola, učňovské zařízení i speciální školství), věkem, ve kterém přišly do naší rodiny (od 14 dnů do 16 let), životními osudy i tím, jak se se svým životem porovnávají. O náhradní rodinnou péči se zajímám od roku 1988, to byl rok, kdy jsme podali první žádost o zprostředkování a nabídli své síly a domov dítěti, které nemá svůj vlastní. Profesí jsem specialistkou informačních technologií, tuto práci dělám moc ráda. Náhradní rodinná péče a vzdělávání v ní je mi ale celoživotním koníčkem, a to ať v rámci příprav nových náhradních rodičů (Kolpingova rodina Smečno od 2000 do 2010 Středočeský kraj), v aktivitách DPD i jiných organizací. V poslední době spolupracuji s Organizací na pomoc uprchlíkům v projektu Hostitelská péče pro děti cizince. Jsem lektorkou systému PRIDE.V letech 2009-2016 jsem působila ve správní radě DPD a poté se věnovala několika rodinám z pozice klíčové pracovnice. Svoje zkušenosti předávám jako lektorka. Ráda se setkávám s ostatními náhradními rodiči, s nimiž si vyměňují zkušenosti a vzájemně se inspirujeme a současně si velice vážím toho, že mohu spolupracovat s tolika báječnými lidmi v DPD.

Jako lektorka se zaměřuji na témata rodinných kořenů a identity dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, deprivaci a její projevy, hostitelskou péči.

Mezi mé absolvované vzdělání a kurzy patří: výcvik Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků (108 h), Náhradní rodinná péče pohledem rodinných terapeutů (100 h), výcvik pro lektory PRIDE (250 h), Efektivní rodičovství (24h), Efektivní komunikace a rodinná diagnostika SPOD (64h), Attachment (21h), Kontakt dítěte s biologickou rodinou (8h), Základy krizové intervence (13h), Komunikace v rámci poradenství (7h), Příprava na přemístění mladistvých s výchovnými problémy (9h), Rekvalifikační kurz lektor / konzultant (100h) a mnoho a mnoho dalších v předešlých letech.


Zuzana Přímanová

lektorka části kurzu Jak být dobrým týmovým pracovníkem
+420 734 695 465, zuzka@detipatridomu.cz

Medailonek o Zuzce
Předškolní a mimoškolní pedagogiku jsem vystudovala na střední pedagogické škole v Mostě. Při studiích jsem se v roce 2013 účastnila prvního respitu a od té doby pravidelně spolupracuji s Děti patří domů. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala jsem 5ti letý psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze. Nyní pracuji v mateřské škole a na základní škole v Praze jako psycholog. Na kurzu budu spolupracovat v bloku Jak být dobrým týmovým pracovníkem a budu zodpovídat za psychické bezpečí účastníků.

Jan Mazák

vedoucí části kurzu Práce s dětmi na respitním pobytu I
+420 702 073 567, jenda@detipatridomu.cz

Medailonek o Honzovi
K pedagogice jsem se dostal nástupem na střední pedagogickou školu v Litomyšli roku 2005 a poté jsem pokračoval ve studiu na Univerzitě Palackého a vyprofiloval se ve speciálního pedagoga se zaměřením na etopedii, psychopedii a především na dramaterapii. Dostal jsem se do nejrůznějších pracovních poměrů (např. primární prevence na školách), programů (např. dramaterapeut v psychiatrické nemocnici Kroměříž – práce s pacienty se schizofrenií, neurózou či drogovou závislostí; projekt CESTA pro děti vykazující delikventní a predelikventní chování), stáží (v Čínské lidové republice jsem 4 měsíce dělal dramaterapeutický projekt s žáky s mentálním postižením), praxí, nejrůznějších workshopů ohledně expresivních terapií či prevence, instruktorství, apod. Naposledy jsem např. absolvoval výcvik v Sandplay terapii pod vedením Australských terapeutů, ale jsem i vyškolený mediátor v transformativní mediaci. V současnosti jsem začal psychoterapeutický výcvik v INSTEPu a pracuji ve Středisku výchovné péče Svitavska ALFA jako etoped.
K Děti patří domů jsem se dostal na pozvání Dáši Zezulové roku 2012. Ihned mě zaujala domácí atmosféra ve sdružení a rád jsem naskočil do již dlouho rozjetého vlaku a nasával informace i zkušenosti. A na oplátku poskytoval své skromné na respitních pobytech, na táborech a při vzdělávání pěstounů.
Do budoucna se těším na další spolupráci s tímto skvělým sdružením, protože souzním s jejich přesvědčením, a také obdivuji přetrvávající zápal lidí, kteří v organizaci pracují.


Jakub Indi Vávra

vedoucí části kurzu Práce s dětmi na respitním pobytu II
+420 608 853 174, indi@detipatridomu.cz

Medailonek o Indim

K práci s Děti patří domů, z. s. jsem se dostal dvěma cestami, první vedla přes Honzu Mazáka, s kterým jsem studoval a druhá přes Dana Zezulu s kterým jsem se poznal v Olomouci. Nabídka pracovat pro Děti patří domů pro mne byla zajímavá hned od začátku, jelikož sám žiji v rodině s vlastním bráchou a se sestrou, kterou mají rodiče v pěstounské péči. Rád pracuji s lidmi, kteří mají co předat, a proto byla práce zde jasná volba. Nejdříve jsem jezdil jako dobrovolník a postupně si našel místo na společné cestě spolu s ostatními pracovníky jako instruktor pobytů a lektor. K pedagogice jsem se dostal již na střední škole v Litomyšli. Dále jsem pokračoval na Univerzitu Palackého a vystudoval speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii a etopedii. Momentálně interně studuji Ph.D. na ÚSS kde učím dramaterapii a etopedii. Absolvoval jsem 4 měsíční stáž u Roberta Landyho v New Yorku na NYC, kde jsem si rozšířil svou sebezkušenost a prohloubil znalosti o dramaterapii. Při studiu pracuji v PN Kroměříž jako dramaterapeut a jako primární preventista. Jsem spoluautor knihy „Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí“ a nově se podílím na projektu v rámci UP zabývajícím se inkluzí na uměleckých školách a tvorbou metodik, jak děti s SVP začlenit v tomto specifickém prostředí.
V rámci svého zaměření se zabývám fungováním skupin, a to jak dětí, tak i dospělých. Neustále si rozšiřuji vzdělání v oblasti psychoterapie a expresivních terapií. Tyto témata také učím a lektoruji na školách a workshopech. Momentálně jsem v procesu, kdy se snažím získat titul RDT což je registrovaný dramaterapeut pro Severní Ameriku a jsem aktivní člen North American Drama Therapy Association.