obecné informace ke kurzu

Kurz Respit není hlídání 2020/2021:


Kurz bude probíhat formou e-learningu.

Workshop pro respitní pomocníky:
 není součástí akreditovaného kurzu, 16 hodin vzdělávání
Intervizní setkání účastníků kurzu:
 není součástí akreditovaného kurzu, 16 hodin vzdělávání

Děti se speciálními potřebami v NRP

vedoucí Dagmar Zezulová

První část kurzu Respit není hlídání s názvem Děti se speciálními potřebami v NRP se věnuje odborné práci s traumatizovanými dětmi.  Kurz se skládá z jednotlivých tematických celků, Děti v náhradní rodinné péči Začlenění dětí se speciálními potřebami, které vás postupně seznámí s prožíváním těchto dětí, s následky raného traumatu, a hlavně se způsoby vhodné a citlivé péče na respitních pobytech.
K ucelenějšímu porozumění tematice pojednáme o způsobech integrace dětí se zdravotním postižením. Formou nácvikového tréningu si ukážeme, jak předcházet a případně řešit krizové situace. Pro zocelení profesní jistoty také podnikneme cestu k hlubšímu sebepoznání a objevíme vlastní zdroje a možnosti obrany proti stresu a vyhoření.
Kurz je veden informativní, interaktivní a zážitkovou formou v prostředí bezpečného a otevřeného sdílení. Poznatky a prožitky budou pojmenovány a ukotveny skrze průběžné reflexe a závěrečnou zpětnou vazbu.
Mnohé z těchto témat budou dále doplněny a prohloubeny v následných kurzech Jak být dobrým týmovým pracovníkem a Práce s dětmi na pobytu.

Práce s dětmi na respitním pobytu I

vedoucí Jan Mazák

V této části kurzu si účastník projde na vlastní kůži respitním pobytem. Někdy v roli dítěte, např. při zkoušení a realizaci rozličných her vhodných na pobyt, někdy jako vedoucí akce, či člen respitního týmu. Dozví se, jak administrovat činnosti a především hry, jaká jsou specifika her a činností spojených s klientelou dětí v náhradní rodinné péči. Jak by se měl organizovat den těchto dětí a činnosti, aby se předcházelo krizovým situacím. Dostane nabídku rozličných druhů reflexe činností i dne, popř. celého pobytu. Vyzkouší si celou produkci pobytu (např. jak vybírat budovu, volit téma pobytu, volit členy do týmu, co je třeba „papírově“ zajistit). Vše bude zážitkovou formou v poměru 20% informací předaných výkladem a 80% vlastní zkušeností. Jinými slovy velmi „nabušený“ víkend, ve kterém – krom toho, že se obohatíme – si užijeme i spousta legrace! 😉

Práce s dětmi na respitním pobytu II

vedoucí Jakub Indi Vávra

Kurz Práce s dětmi na respitním pobytu II navazuje na předešlý kurz a je jeho volným pokračováním. V rámci kurzu se budeme především zabývat tématy skupiny dětí a jak se skupinou pracovat. Jelikož jsou děti z pěstounských rodin specifické ve svých potřebách, musí i respitní pracovník být vzdělán tak, aby tyto potřeby vnímal, reflektoval a dokázal s nimi v rámci pobytu adekvátně pracovat. V průběhu kurzu se zážitkovou formou podíváme na téma práce se skupinou a se skupinovou dynamikou a kohezí. Rozebereme si krizové situace a na konkrétních modelových situacích si ukážeme, jak je adekvátně řešit. Taktéž se budeme zabývat tématy rizikového chování dětí, lehce prozkoumáme téma problémového chování ve spojení s diagnózou, kterou mohou děti mít. V poslední části kurzu se budeme zabývat poradenstvím a psychoterapií, jelikož mnohdy se z respitního pracovníka stává „jedno velké ucho“ a děti přicházejí s vážnými tématy. Dobrý respitní pracovník by měl vědět, jak s vloženou důvěrou v něj zacházet a dítěti pomoci řešit situaci, se kterou přichází.

Jak být dobrým týmovým pracovníkem

vedoucí Lukáš Daniš

Tato část kurzu se zabývá především týmovými rolemi a týmovou spoluprací, dává příležitost účastníkovi zamyslet se nad tím, jaké jsou jeho možnosti a čím může být svému týmu prospěšný. Dále se zabývá krizovými situacemi (nejen zdraví ohrožující) na pobytech s dětmi a jejich řešení, poskytování a přijímání zpětné vazby mezi kolegy a částečně se dotýká etického kodexu, syndromu vyhoření a supervizí.

Workshop pro respitní pomocníky

vedoucí Lukáš Daniš

Jedná se o doplňující víkendové setkání pro dobrovolníky a asistenty k dětem, kteří chtějí spolupracovat na respitních pobytech. Hlavním tématem je nácvik práce s dětmi se speciálními potřebami, jejich začlenění do kolektivu, předcházení krizovým situacím a komunikace v týmu. Okrajově se budeme zabývat také řešením nečekaných a nouzových situací a principy práce s dětmi s raným traumatem.

Intervizní setkání účastníků kurzu

vedoucí Dagmar Zezulová

Tento kurz je určen frekventantům kurzu Respit není hlídání, na který volně navazuje.
Kurz se bude do značné míry formovat podle potřeb účastníků. Obsahem jsou balintovské skupiny, jejichž tématem jsou jednotliví klienti z respitních pobytů účastníků kurzu. Budeme se zabývat do hloubky tím, jak k těmto klientům na pobytech přistupovat. Dalšími tématy se budeme zabývat formou skupinové práce za asistence lektorů, či technikou „horké židle“ pro lektory. Účastníci si budou moci zvolit ze škály nabízených témat na interaktivní přednášku, a nebudou chybět ani další nápady na témata, pobyty a hry z našich sbírek pro děti z náhradní rodinné péče.

adresa

Skofka
Wolkerova alej
568 02 Svitavy
49.7568108N, 16.4683217E

ubytování

Slavie Svitavy
Garni hotel Svitavy
Ubytování Svitavy

stravování

Stravování není zajištěno, pouze občerstvení během programu (káva, čaj, drobné občerstvení). V objektu je k dispozici kuchyňka, včetně mikrovlnné trouby. V programu bude pamatováno na časové pauzy na oběd a večeři.


mapa konání akce