Dohoda o výkonu pěstounské péče

Co je to dohoda?

Od ledna 2013, kdy vešla v platnost novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, má každý pěstoun povinnost sepsat tzv. dohodu o výkonu pěstounské péče. Dohodu může sepsat s organizací či institucí, kterou si vybere podle svého uvážení. Tato se posléze stane primárním poskytovatelem služeb, jež má pěstoun právo využívat a určitým dohledem povinností, které pěstoun musí plnit. Organizace a instituce, které mohou podepisovat dohody s pěstouny, získaly pověření k této činnosti od krajského úřadu (naše pověření zde). Může jít o neziskové organizace, jako je ta naše, o příspěvkové organizace, jako jsou například poradny pro rodinu, nebo také přímo o OSPOD (váš sociální úřad) či samotné kraje. Dohoda by měla být sepsána dle individuálních potřeb pěstounů a reagovat na tzv. IPOD neboli individuální plán ochrany dítěte, který vypracovává sociální pracovnice vašeho dítěte.

Organizace, se kterou pěstoun podepíše dohodu, pak dle zákona musí zajistit:

 • návštěvu v pěstounské rodině minimálně jednou za dva měsíce
 • alespoň 14 dní péče o děti, kdy pěstouni mohou čerpat volno na odpočinek
 • alespoň 24 h bezplatného vzdělávání pro oba pěstouny
 • v případě zájmu odbornou péči min. jednou za půl roku
 • pomoc s asistovaným kontaktem s biologickými rodiči dítěte
 • dohled nad výkonem pěstounské péče
 • zaslání jednou za 6 měsíců zprávu příslušnému OSPOD (pokud provázející organizace není přímo OSPOD)

Mnohé organizace se kromě těchto zákonem daných náležitostí specializují na konkrétní službu, kterou dále rozvíjejí a snaží se pěstounům poskytnout nadstandard nebo nějakou výhodu. Může jít buď o širokou nabídku služeb, nebo finanční dotace nad rámec zákona, nejčastěji něco mezi tím. My v Děti patří domů se například specializujeme na intenzivní a odborné provázení a širokou nabídku forem respitní péče, vždy ideálně zacílenou na potřeby rodiny a dítěte.  Proto je dobré dobře prostudovat veškeré nabídky a dostatečně se dané organizace ptát, na to co vás zajímá, než dohodu sepíšete. Nicméně kdybyste se rozhodli později doprovázející organizaci změnit, máte na to plné právo, a to bez udání důvodu, do 30 dní však musíte podepsat dohodu s jinou organizací.

Co v dohodě nabízí Děti patří domů?

Vzorovou dohodu o výkonu pěstounské péče Děti patří domů si můžete stáhnout zde, podobně jako naši brožurku „Nabídka služeb pro pěstounské rodiny“. K podepsání dohody o výkonu pěstounské péče budete potřebovat rozsudek o svěření všech vašich nezletilých dětí do pěstounské péče a/nebo rozhodnutí o zařazení mezi osoby v evidenci, pokud jste pěstouny na přechodnou dobu.

Pokud s Děti patří domů, z. s. podepíšete dohodu o pěstounské péči, můžete počítat s:

 • Klíčovou pracovnicí, která k vám přijede minimálně jednou za dva měsíce, nicméně pokud to bude nutné, je možné se domluvit i na častějších návštěvách, třeba i několikrát v měsíci. Klíčové pracovnici můžete vy i děti také průběžně telefonovat s dotazy, konzultovat s ní cokoli potřebujete. Hlavní činnost klíčové pracovnice je odborné a přitom přátelské provázení vaší rodiny po celou dobu trvání vaší pěstounské péče, jehož kvalita je pro nás v oblasti služeb prioritou.
 • Možností vybrat si způsob čerpání respitní péče v minimálním rozsahu 14 dní. Zvolit můžete buď některý z našich profesionálně vedených integrovaných pobytů pro děti, které jsou specifické tím, že přijmeme dítě s jakýmikoli specifickými potřebami, zajistíme vlastního asistenta dítěti vyžadujícímu zvýšenou péči (např. dítě s autismem, hyperaktivitou, či výrazným problémem s chováním) a zároveň dětem zajišťujeme atraktivní sebe-rozvojový program (např. natáčení filmu, dobrodružné hry, výtvarně – tvořivé aktivity, kontakt se zvířaty apod.). Na naše dětské pobyty vezmeme za stejnou cenu všechny vaše děti bez rozdílu toho, kdo je v PP a kdo není (kromě zletilých dětí). Pokud vaše děti navštěvují kroužek či oddíl, který pořádá svůj tábor nebo soustředění, nebo si pro dítě vyberete prostě jiný tábor (např. skauti, fotbalové soustředění), můžete od nás očekávat finanční příspěvek na tento tábor pro dítě v PP. U dětí, které jsou příliš malé na to, aby jely někam přes noc, nebo u dětí, které pobyty z jiných důvodů nezvládají, je možné zařídit individuální hlídání osobou, které důvěřujete a děti ji znají, a vy pak můžete požádat o finanční příspěvek na toto hlídání. Výše finanční spoluúčasti u táborů a příspěvků na pobyty či hlídání je pro každý kalendářní rok stanovena v dokumentu Nabídka a ceník.
 • Možností vybrat si zajímavé a vyhovující vzdělávání. Splnit vaši povinnost 24 hodin vzdělávání ročně nemusí být otrava. Můžete si vybrat z bohaté nabídky našich vzdělávacích akcí, které zahrnují víkendové a vícedenní pobyty, kde získáte celých 24h najednou, jednodenní odborné semináře nebo skupiny, kde je jejich hlavní podstatou společné sdílení. Pokud jsou však naše akce pro vás ve špatném termínu, místě nebo vám nevyhovuje aktuální téma, proplatíme vám vzdělávání od jakékoli jiné organizace. Otevřeni jsme také e-learningu nebo webinářům, tedy vzdělávání přes internet. Také vaše klíčová pracovnice s vámi může probrat některé z témat, které potřebujete a které ovládá a připíšeme vám tak až 4h vzdělávání. Protože vnímáme rozšiřování si obzorů jako podstatnou součást pěstounství, je možné započítat do získaných hodin vzdělávání i samostudium (ověření znalosti bude provedeno testem). Domníváme se však, že samostudium by mělo být krajní možností, jak získat potřebné vzdělání.
 • Pomoc s kontaktem s biologickou rodinou. Klíčová pracovnice je vám vždy k dispozici v oblasti konzultace, provázení nebo i celého vedení a zařízení kontaktu dítěte s biologickou rodinou, včetně asistovaného kontaktu. Ctíme zásadu, že na kontakt, který přichází pro dítě po dlouhé době, musí být připraveny a souhlasit s ním všechny zúčastněné strany, tzn. jak dítě a pěstounský rodič, tak biologický rodič. Při asistovaném kontaktu postupujeme podle metodiky Mgr. Veroniky Uhlířové, kdy všechny zúčastněné strany nejprve samostatně připravíme a teprve poté přichází na řadu samotný kontakt.
 • Zprostředkování odborníka. Klíčová pracovnice vám vždy ráda vyhledá vhodného odborníka, který vám pomůže v oblastech, jež již přesahují její schopnosti (lékař, psycholog, psychiatr, psychoterapeut apod.)
 • Otevřenost dokumentace. Každého půl roku (nebo na vyžádání) jsme povinni posílat zprávy vaší sociální pracovnici. Vždy vám je však poskytneme k připomínkování a odsouhlasení a teprve poté je zasíláme. Pokud bychom se náhodou na nějaké věci neshodli, vaše připomínky k naší zprávě přiložíme jako vaše vyjádření. Stejně tak máte plně přístup k vašemu spisu, který o vaší rodině klíčová pracovnice vede.
 • Upřímnost. Snažíme se vám vždy říkat, co si myslíme, jelikož víme, že náš pohled je pouze jedním z pohledů na skutečnost a může být odlišný od pohledu vašeho, vašich dětí nebo sociální pracovnice. Nicméně myslíme si, že pro vás může být inspirací nebo podnětem k zamyšlení.
 • Transparentnost s financemi: Pokud s námi máte sepsanou dohodu po celý kalendářní rok, obdržíme od státu 48 000 Kč, ze kterých financujeme poskytované služby. Abyste měli dostatek informací a mohli se spolupodílet na tom, jak budou finance využity, rozdělujeme každý rok tento příspěvek na část určenou plošně na zajištění provázení (mzda klíčové pracovnice, cestovné, telefonáty, internet, supervize, školení, náklady organizace) a část určenou primárně na vaše služby, kterou nazýváme „budget rodiny“ [čti „badžet“]. Výše budgetu je pravidelně určována, nyní (2015) se jedná o 18 000 Kč, za které může vaše rodina čerpat služby jako jsou tábory, vzdělávání, hlídání nebo například terapie. V případě, kdy rodina vzhledem k počtu dětí ze svého budgetu nezvládá pokrýt základní nárok (14 dní respitu, 24 h vzdělávání), pak získá tyto své nárokové služby nezávisle na svém budgetu. V případě, kdy ušetří na levnější službě, může čerpat služby navíc až do vyčerpání svého budgetu. Nevyčerpané finance do konce roku se nepřevádějí, a stávají se solidární rezervou pro případ zajištění služeb velkých pěstounských rodin nebo rodin v akutní krizi. Díky našemu systému tak každá rodina může mít o čerpání svých financí přehled.
 • Principy práce a zpětná vazba: Naše organizace stojí na 7 základních principech a hodnotách, kterými se řídí každý z našich lidí. Jde o důvěru a přátelskost, vzájemný respekt, odbornost, transparentnost, slušnost a morálku, podporu rozvoje a zdravý selský rozum. Tyto principy jsou pro nás stěžejní při každé naší činnosti a rádi bychom je co nejvíce naplňovali. Nicméně také jsme jen lidé a děláme občas prosté lidské chyby. Chceme se však z nich poučit. Proto se pravidelně ptáme na to, jak jste spokojeni s našimi službami, a to ať již dotazníkem papírovým, online nebo přímo osobně. Jsme otevření zpětné vazbě a připomínkám, upozorněním a snažíme se je zapracovat do naší práce tak, abychom byli společně spokojení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>