Naše služby pro klienty

Vzdělávání pro pěstouny

Respitní péče pro děti

Jak si stěžovat?

Provázení pěstounů

Naše organizace Děti patří domů, z. s. pojímá provázení jako stěžejní prvek komplexní podpory celé pěstounské rodiny a propojení veškeré péče.

Zajišťujeme

 • pomoc a podporu vaší rodině,
 • plynulé převzetí dítěte do péče,
 • podporu a zajištění bezpečného kontaktu s biologickou rodinou,
 • práci s dítětem – budování zdravé identity dítěte,
 • pomoc při řešení krizových situací,
 • odbornou pomoc – rodinná terapie, terapie dítěte,
 • supervize pěstouna,
 • vzdělávání pěstounů,
 • pomoc při zajištění odpočinku pěstounů (respitní péče).

Principy, kterými se řídíme

 • Nejlepší zájem dítěte je naším předním hlediskem pro rozhodování ve všech našich činnostech.
 • Přistupujeme s respektem ke každému dítěti, pěstounovi a ostatním klientům, kolegům a partnerům jako k jedinečné a zodpovědné lidské bytosti, která nejlépe zná sama sebe a ví, co je pro ni nejlepší.
 • Chováme se přátelsky a osobně k dětem, pěstounům, jakož i kolegům a partnerům. Pokud kdokoli z nich potřebuje pomoci, jsme empatičtí, citliví a osobně angažovaní. Naším hlavním pracovním prostředkem je aktivní naslouchání a vytvořený vztah na základě důvěry.
 • Jsme odborníci a tudíž využíváme moderních metod a technik práce, možností supervize a konzultací s jinými odborníky. Kvalita a komplexnost služeb je pro nás více než kvantita a jednorázovost.
 • Podporujeme rozvoj a pozitivní změnu u dětí, pěstounů i kolegů a vytváříme podmínky pro jejich osobnostní i odborný růst. Věříme, že změny patří k životu a život patří k naší organizaci.
 • Jsme transparentní v našich pracovních postupech a metodách práce, v naší finanční situaci i transakcích. Úspěchy i chyby zveřejňujeme, naše chování k člověku je upřímné. Dokážeme říci i nepříjemné věci, pokud jsou důležité.  Klienti mají přístup ke svým složkám, a jsou informování o všech zprávách pro jiné instituce. Detailně rozumí čerpání příspěvku na výkon PP jejich rodiny.
 • Slušnost, zodpovědnost a sebereflexe jsou pro nás důležitější než odborná dokonalost. Dodržujeme etický kodex, mlčenlivost, využíváme dovednost zpětné vazby. Z našich morálních hodnot vytváříme naši firemní kulturu.  
 • Používáme zdravý rozum, když si nevíme rady, chybí pravidla nebo si nejsme odborně či lidsky jistí. Zdravý selský rozum a intuice je to často víc než tisíc příruček.

Pokud vám nějaké informace chybí, neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Lenka Patočková

+420 608 491 059
lenka@detipatridomu.cz

Vzdělávání

Vzdělávací akce pro pěstouny

V průběhu celého roku organizujeme řadu akcí různého druhu tak, abyste jako pěstouni zvládli absolvovat povinných 24 hodin vzdělávání s pohodou a beze stresu. Pokud byste si z naší nabídky nevybrali, samozřejmě můžete využít i vzdělávací akce jiných organizací. Účast na nich schvaluje klíčový pracovník vaší rodiny. U všech vícedenních vzdělávacích akcí, které pořádáme, zároveň zajišťujeme péči o děti, a to formou doprovodného respitního pobytu. U jednodenních seminářů a besed zajistíme individuální hlídání na základě vaší žádosti.

Naše vzdělávací akce stojí především na našich zkušených lektorech a interaktivním přístupu, který vás zapojují do děje. Mezi naše základní typy vzdělávací akcí patří:

 • Víkendové vzdělávací akce – pěstouni zde získají 12 až 24 hodin vzdělávání.
 • Jednodenní vzdělávací akce – semináře, workshopy, besedy od 2 do 8 hodin vzdělávání.
 • Pobyty pěstounských rodin – vícedenní akce pro celou rodinu, kde pěstouni získají až 24 hodin vzdělávání a ve stejnou dobu atraktivní program pro děti. Výhodou je prostor pro společně strávený čas celé rodiny společně (hry, výlety apod.).
 • Individuální vzdělávání – vzdělávání formou četby knihy 8 hodin, shlédnutím filmu s diskuzí až 4 hodiny, vzdělávání s klíčovým pracovníkem max. 4 hodiny.
 • Supervize pěstouna – nezávislá supervize poskytována odborníkem. Do vzdělávání lze uplatnit max. 6 hodin.
 • E-learning a online vzdělávání – vzdělávání na dálku formou přednášky či interaktivních materiálů. 

Respitní péče

V naší organizaci poskytujeme respitní péči (odpočinek pro pěstouny) již od roku 2008, neboť jsme si vědomi nejen náročnosti péče o pěstounské děti, ale i potřeby individuálního zájmu o každé z dětí, které prožily tak hlubokou ztrátu, jakou bezpochyby ztráta vlastních rodičů je. O děti se stará zkušený tým pracovníků. Díky letitým zkušenostem jsme schopni zajistit péči i o děti se specifickými potřebami (autismus, FAS, ADHD apod.).

Formy respitní péče

Možnosti využívání respitní péče jsou:

 • Víkendové respitní pobyty jsou pobyty, kterých se děti mohou účastnit v průběhu školního roku o víkendech či prodloužených víkendech, zpravidla na dané téma, jsou však rozšířeny o práci zaměřenou na potřeby dětí s raným traumatem. Nejčastěji jsou zajišťovány jako doprovodné v době nabídky víkendového vzdělávání pro pěstouny, mohou se jich však účastnit kterékoliv děti až do naplnění kapacity. Jsou otevřeny pro děti nejrůznějšího věku a potřeb.
 • Vícedenní integrované letní respitní pobyty jsou určeny především pro děti školního věku a mají charakter integrovaného tábora. Pobyt má své zaměření, tematický motiv a je postaven na hrách, sportu, ale také na seberozvojových a dovednostních aktivitách. O děti se speciálními potřebami se starají respitní asistenti, kteří tak umožňují plnou integraci dětí do kolektivu..
 • Individuální hlídání pomáháme zajistit ve specifických případech, kdy dítě nelze poslat na běžný respitní pobyt (nízký věk dítěte, specifické potřeby dítěte, čerstvé umístění v rodině).
 • Příspěvek na běžné tábory – jde nám o začlenění dětí z pěstounské péče do běžných dětských kolektivů. U dětí, pro které je to vhodné, preferujeme příspěvek na tábory, pobyty v přírodě aj. 

Respitní tým

Starost o děti během odpočinku pěstounů zajišťujeme s několika stálými pracovníky, kteří tvoří respitní tým, a dalšími sezónními kolegy. Tito s námi obvykle spolupracují rovněž dlouhodobě, ale účastní se pouze letních vícedenních pobytů. Každá jednotlivá akce je pečlivě naplánována a vyhodnocena. Za důležité považujeme i veškeré podněty jak ze strany pěstounů, tak i dětí, případně klíčových pracovníků. Spolupráce a propojení všech složek provázení pěstounské rodiny považujeme za klíčové pro dosažení dobré kvality a efektivity práce.

Na každém pobytu je vytvořen pracovní tým, který tvoří vedoucí akce, instruktoři, respitní pracovníci a asistenti k dětem. Složení týmu se odvíjí od skladby přihlášených dětí, na každém pobytu je však přítomen nejméně 1 pracovník zodpovědný za výkon SPOD. Všichni kolegové jsou vzděláváni v problematice raného traumatu a nejrůznějších specifik dětí, včetně konkrétních potřeb konkrétních dětí (dotazník o dítěti). V pracovním týmu jsou zastoupeni i mladí lidé, kteří sami vyrostli v pěstounské péči, včetně romských. Tito kolegové jsou pro děti důležitými pozitivními vzory.

Pro více informací kontaktujte koordinátorku respitu.

Tereza Bednářová

+420 739 921 122
tereza@detipatridomu.cz

Jak si stěžovat

Děti patří domů, z. s. považuje všechny stížnosti a připomínky za cenné podněty, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich služeb, zlepšovat přístup našich pracovníků, uvědomit si chyby, které sami nevidíme a tím zajistit jejich nápravu.

Tímto garantujeme klientovi, že mu stížnost nebude na újmu, vzhledem ke stížnosti nebude jakýmkoli způsobem ohrožen, a to i v případě, kdy se stížnost ukáže jako nedůvodná.

Připomínky a stížnosti je možné podávat na chování a přístup pracovníků a dobrovolníků DPD, organizaci akce, k plánování, realizaci či zhodnocení služby, dodržování etického kodexu či dodržování slušnosti a morálky, dodržování písemných postupů a metodik a na plnění dohody o výkonu pěstounské péče. Rozdíl vnímáme u připomínky a stížnosti.

Připomínka

je jakýkoliv komentář klienta k poskytované službě nebo přístupu, a to ať již ústní (např. při závěrečném slovu na vzdělávací akci), tak písemný (v dotazníku zpětné vazby, emailem), kdy však vnímání závažnosti problému je spíše mírné jak u klienta, tak u DPD. Na připomínku reaguje daný pracovník ústní či emailovou odpovědí s tím, že připomínku registruje.

Stížnost

je jakýkoliv komentář, který má závažný charakter, situaci je potřeba prošetřit a v případě oprávněnosti zajistit nápravu, omluvu a preventivní opatření pro příště. Stížnost může klient uvést i v dotazníku zpětné vazby, avšak je potřeba na ni výrazně upozornit. V některých případech je za stížnost považována i drobná připomínka klienta, kterou pracovník DPD vyhodnotí jako závažnou, a tak s ní i zacházíme.

Způsob podání stížnosti:

 • písemně na adresu: nám. Míru 108/28, Svitavy 568 02,
 • emailem na kontaktní adresu DPD: detipatridomu@detipatridomu.cz,
 • emailem nebo ústně kterémukoliv pracovníkovi Děti patří domů, z. s. Při ústním předání stížnosti či připomínky je vhodné, aby klient zdůraznil, že jde o stížnost či připomínku. Každý pracovník má povinnost si stížnost zapsat a předat Správní radě organizace.
 • stížnost je možné podat i anonymně, případně žádat o anonymní vyřízení stížnosti

Další možnosti si stěžovat

Pokud se klienti domnívají, že jejich stížnost nebyla řádně vyřízena či jsou vážně nespokojeni se službami a chováním pracovníků DPD, mají možnost obrátit se se svou stížností na:

 • Krajský úřad Pardubického kraje, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, který nám uděloval souhlas k pověření k SPOD, Komenského náměstí 120, Pardubice; nebo elektronicky: bila@pardubickykraj.cz
 • Veřejný ochránce práv – Ombudsman, písemně na adresu: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno; elektronicky na adresu: podatelna@ochrance.cz; či pomocí interaktivního formuláře na webových stránkách: www.ochrance.cz

Vyřízení stížnosti

Stížností se zabývá a vyřizuje ji Správní rada v počtu alespoň 2 osob. K zajištění maximální objektivity si zajišťuje další informace od svědků a dále zjišťuje stanovisko od pracovníka či pracovníků, na které byla stížnost podána. Pokud je stížnost vedena proti osobě, která je členem Správní rady, stanovuje výkonná ředitelka jiné 2 osoby, které stížnost vyřizují.

V rámci vyřízení stížnosti Správní rada vypracovává dokument, v němž je popsána stížnost, jednotlivá svědectví v rámci zjišťování informací, stanovisko dotyčného pracovníka, vyjádření Správní rady k opodstatněnosti stížnosti, analýza příčin a návrh opatření či řešení situace. Dále dokument obsahuje datum vyřízení žádosti, podpisy členů Správní rady a dotyčného pracovníka.

Správní rada je povinna vyřídit stížnost do 30 dní od zaznamenání či doručení stížnosti, což je učiněno datem, kdy je písemné vyřízení stížnosti doručeno stěžovateli a stěžovatel vyřízení přijme. Pokud v odůvodněných případech nelze stížnost vyřídit do 30 dnů, je možné lhůtu prodloužit, stěžovatel však musí být o tomto v řádném termínu informován, včetně důvodů, které brání včasnému vyřízení stížnosti (např. čekání na odborný podsudek nebo právní výklad). Pokud se jedná o anonymní stížnost, pak je vyřízení stížnosti doručeno všem klientům, kteří využívají služby jako stěžovatel, nebo kteří se účastnili stejné akce jako stěžovatel. O vyřízení stížnosti jsou vždy transparentně také informováni všichni pracovníci, kteří se stížností nebo vyřízením stížnosti souvisí.