Pro klienty

Rádi bychom vám, dětem, pěstounům, odborníkům a spolupracovníkům nabídli dostatek informací, které si v klidu vašeho domova můžete pročítat a vstřebávat u kávy tak, jak je vám libo. Aby náš web nebyl příliš komplikovaný, rozhodli jsme se všechny pozvánky na akce, důležité odkazy, metodiky, doporučení na literaturu a filmy, včetně podstatných dokumentů ke stažení, soustředit do jedné záložky a tou jsou informace. Najdete zde:

 • Akce – přehled všech připravovaných a plánovaných akcí, a to jak vzdělávacích, tak na pobytech pro děti (respitech) či pouze volnočasových pro děti a rodiny. Dvěma kliky myší a víte kam, kdy, s kým a za jakou cenu pojedete
 • Poradenství –  Pokud potřebujete zjistit více informací a nevíte kam či na koho přesně se obrátit, zde zjistíte více.
 • Literatura, filmy – pro ty, kteří chtějí vědět více nabízíme seznam literatury, kterou velmi doporučujeme (máme přečteno a víme, že stojí za to) a také filmů různých žánrů, které se dotýkají naší tématiky. V případě zájmu můžeme některé tituly našim rodinám zapůjčit z naší odborné knihovny
 • Metodiky – zde si můžete stáhnout a přečíst postupy, podle kterých přistupujeme k vám a k vašim dětem. Většina metodik je z našeho pera a odráží naši praxi, nicméně sledujeme a dáváme vám k nahlédnutí také zajímavé metodiky a pracovní postupy podobných organizací.
 • Další organizace – spolupráci vnímáme jako stěžejní prvek k rozvíjení dobré praxe v náhradní rodinné péči. V tomto sektoru můžete najít odkazy na organizace, s nimiž máme navázaný kontakt či přímou spolupráci a jejich práce nám připadá inspirativní.
 • Ke stažení – v této sekci najdete široké spektrum souborů, které se mohou hodit. Pro pěstouny zde jsou formuláře a žádosti o příspěvek či přihláška na akci, pro instituce naše základní dokumenty jako stanovy, pověření SPOD, metodiky, pro sponzory a donátory výroční zprávy o naší činnosti a také odkazy na nejdůležitější zákony a normativy MPSV.

Pokud vám nějaké informace chybějí, neváhejte se na nás obrátit.

Vzdělávání

Je každodenní realitou pěstounů stále se něco učit. Děti přinášejí neustálý přísun podnětů, inspirace, zamyšlení a mnohdy také situací, se kterými si člověk nemusí hned vědět rady.

Základem naší práce je maximálně interaktivní přístup, tedy využívání forem skupinové práce, diskuzí, modelových situací a nácviků, kazuistik, her a sebe-rozvojových technik. Věříme, že když si věci vyzkoušíme a vzájemně o nich diskutujeme, získáme mnohem více, než když jen posloucháme přednášku.

V současnosti můžete vybírat z těchto typů vzdělávacích akcí:

 • Vzdělávání pěstounů – jednodenní akce (besedy, workshopy a semináře od 3 do 8 h), víkendové i vícedenní vzdělávání (16 – 24h/akce) nebo pobyty celých rodin s relaxačním společným programem (až 24 h/akce). Akce jsou určeny pro naše pěstouny, avšak v případě volné kapacity i pro pěstouny s dohodou sepsanou u jiné organizace.
 • Osvětové akce pro veřejnost – informační akce o náhradní rodinné péči a hostitelské péči pro širokou veřejnost, zájemce a kolemjdoucí (promítání tematických filmů, besedy, workshopy, semináře, koncerty, výstavy)
 • Akce na zakázku – pro vaši neziskovou organizaci či váš OSPOD zajistíme kompletní vzdělávání vašich pěstounů na klíč, v případě potřeby včetně hlídání dětí. V případu zájmu jsme schopni proškolit pracovníky vaší organizace v specifických oblastech, které se týkají péče o pěstounskou rodinu.

Pokud budete mít jakýkoli dotaz ohledně vzdělávacích akcí, obraťte se na email vzdelavani@detipatridomu.cz nebo přímo na telefon Dagmar Gloserové +420 607 445 250.

Vzdělávací akce pro pěstouny

V průběhu celého roku organizujeme řadu akcí různého druhu tak, abyste jako pěstouni zvládli absolvovat povinných 24 hodin vzdělávání s pohodou a beze stresu. Pokud byste si z naší nabídky nevybrali, samozřejmě můžete využít i vzdělávací akce jiných organizací. Účast na nich schvaluje klíčová pracovnice vaší rodiny. U všech vícedenních vzdělávacích akcí, které pořádáme, zároveň zajišťujeme péči o děti, a to formou doprovodného respitního pobytu nebo přímo programem pro děti na místě. U jednodenních seminářů a besed zajistíme individuální hlídání na základě vaší žádosti.

Naše vzdělávací akce stojí především na našich zkušených lektorech a interaktivním přístupu, který vás zapojují do děje, tudíž nečekejte pouhé přednášky. Mezi naše základní typy vzdělávací akcí patří:

 • Víkendové vzdělávací akce – pěstouni zde získají 12 až 24 hodin vzdělávání (u prodloužených víkendů).
 • Jednodenní vzdělávací akce – semináře, workshopy, besedy od 3 do 8 hodiny vzdělávání.
 • Pobyty pěstounských rodin – vícedenní akce pro celou rodinu, kde pěstouni získají až 24 hodin vzdělávání a ve stejnou dobu atraktivní program pro děti. Výhodou je prostor pro společně strávený čas celé rodiny společně (hry, výlety apod.).

Odpočinek pro pěstouny (respitní péče)

V naší organizaci poskytujeme respitní péči (odpočinek pro pěstouny) již od roku 2008, neboť jsme si vědomi nejen náročnosti péče o pěstounské děti, ale i potřeby individuálního zájmu o každé z dětí, které prožily tak hlubokou ztrátu, jakou bezpochyby ztráta vlastních rodičů je.

Respitní (odlehčovací) péče je komplexní pojem, který zahrnuje jak poskytování respitní služby, tedy zajištění kvalifikovaného dohledu během odpočinku pěstounů, tak zajištění specifických potřeb dětí se zvýšenými zdravotními či výchovnými nároky – sem patří např. podávání léků, pomoc se sebeobsluhou či další pečovatelské úkony, diety, individuální péče, zvládání krizových situací, apod. Je realizována na respitních pobytech nebo v domácnosti.

U našich klientů má respitní péče také další význam, a tím je přesah zkušeností  respitních pracovníků do rodiny dítěte, spolupráce s klíčovou pracovnicí rodiny i samotnými pěstouny, získání zkušeností o chování dítěte v kolektivu, zhodnocení možných rizikových či naopak silných míst při spolupráci s dětmi, možnost využití těchto zkušeností ve škole a při plánování vzdělávání pěstounů, apod.

Formy respitní péče

Možnosti využívání respitní péče jsou:

 • Víkendové respitní pobyty jsou pobyty, kterých se děti mohou účastnit v průběhu školního roku o víkendech či prodloužených víkendech, zpravidla na nějaké téma (pověst o Svojanově, rytířský víkend, apod.), jsou však rozšířeny o práci zaměřenou na potřeby dětí s raným traumatem (podpora výrazových prostředků, práce s hudbou, komunikační hry, seberozvojové aktivity, apod.). Nejčastěji jsou zajišťovány jako doprovodné v době nabídky víkendového vzdělávání pro pěstouny, mohou se jich však účastnit kterékoliv děti až do naplnění kapacity. Jsou otevřeny pro děti nejrůznějšího věku a potřeb.
 • Vícedenní integrované letní respitní pobyty jsou určeny především pro děti školního věku a mají charakter integrovaného tábora. Pobyt má své zaměření (např. filmový tábor, ekologický, indiánský, sportovní), tematický motiv a je postaven na hrách, sportu, ale také na seberozvojových a dovednostních aktivitách. O děti se speciálními potřebami se starají respitní asistenti, kteří tak umožňují plnou integraci dětí do kolektivu. V jednom létě jsme schopni zajistit 14 dní oddechu dohromady.
 • Zajištění respitního asistenta rodině je možné v případě, kdy rodina nemůže nebo nechce využívat některou z našich nabídek. Jde o osobu, které rodina důvěřuje, sama si ji v místě bydliště vybere či jinak zajistí. Takovéto osobě hlídání na základě ceníku proplácíme. Respitního asistenta rodině můžeme také doporučit z našich proškolených pracovníků.
 • Individualizované čerpání financí na respitní péči je možné v případě, kdy naše nabídka respitní péče je pro klienta z různých důvodů nedosažitelná (vzdálenost od místa bydliště, specifická potřeba dítěte, věk dítěte, jiná potřeba dítěte apod.) nebo  je pro dítě vhodné a žádoucí účastnit se této aktivity místo námi organizovaného respitu. Jedná se především o čerpání financí např. na tábor či pobyt pro děti organizovaný jinou organizací.

Respitní tým

Starost o děti během odpočinku pěstounů zajišťujeme s několika stálými pracovníky, kteří tvoří respitní tým, a dalšími sezónními kolegy. Tito s námi obvykle spolupracují rovněž dlouhodobě, ale účastní se pouze letních vícedenních pobytů. Každá jednotlivá akce je pečlivě naplánována a vyhodnocena. Za důležité považujeme i veškeré podněty jak ze strany pěstounů, tak i dětí, případně klíčových pracovníků. Spolupráce a propojení všech složek provázení pěstounské rodiny považujeme za klíčové pro dosažení dobré kvality a efektivity práce.

Na každém pobytu je vytvořen pracovní tým, který tvoří vedoucí akce, instruktoři, respitní pracovníci a asistenti k dětem. Složení týmu se odvíjí od skladby přihlášených dětí, na každém pobytu je však přítomen nejméně 1 pracovník zodpovědný za výkon SPOD. Všichni kolegové jsou vzděláváni v problematice raného traumatu a nejrůznějších specifik dětí, včetně konkrétních potřeb konkrétních dětí (dotazník o dítěti). V pracovním týmu jsou zastoupeni i mladí lidé, kteří sami vyrostli v pěstounské péči, včetně romských. Tito kolegové jsou pro děti důležitými pozitivními vzory.

Kvalifikace respitního týmu

Kvalifikace respitního pracovníka pro děti s raným traumatem neexistuje, přesto jsme hluboce přesvědčeni, že je nutná.  Mezi běžnou společností je informovanost o tomto tématu velmi nízká a mnohdy zkreslená. Velký důraz se klade na výchovu, což je zjednodušující pohled. Z tohoto důvodu jsme po přijetí novely zákona o SPOD v našem respitním týmu zvolili koncepci průběžného vzdělávání pro všechny dlouhodobé kolegy, které je otevřené také pro sezónní pracovníky a dobrovolníky.

Součástí vzdělávání je porozumění deprivačním projevům dětí a ranému traumatu s jeho následky, skupinová dynamika, zvládání krizových situací a krizová intervence, týmová spolupráce, apod.

Jak si stěžovat

Děti patří domů, z. s. považuje všechny stížnosti a připomínky za cenné podněty, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich služeb, zlepšovat přístup našich pracovníků, uvědomit si chyby, které sami nevidíme a tím zajistit jejich nápravu.

Tímto garantujeme klientovi, že mu stížnost nebude na újmu, vzhledem ke stížnosti nebude jakýmkoli způsobem ohrožen, a to i v případě, kdy se stížnost ukáže jako nedůvodná.

Připomínky a stížnosti je možné podávat na chování a přístup pracovníků a dobrovolníků DPD, organizaci akce, k plánování, realizaci či zhodnocení služby, dodržování etického kodexu či dodržování slušnosti a morálky, dodržování písemných postupů a metodik a na plnění dohody o výkonu pěstounské péče. Rozdíl vnímáme u připomínky a stížnosti.

Připomínka

je jakýkoli komentář klienta k poskytované službě nebo přístupu, a to ať již ústní (např. při závěrečném slovu na vzdělávací akci), tak písemný (v dotazníku zpětné vazby, emailem), kdy však vnímání závažnosti problému je spíše mírné jak u klienta, tak u DPD. Na připomínku reaguje daný pracovník ústní či emailovou odpovědí s tím, že připomínku registruje.

Stížnost

je jakýkoli komentář, který má závažný charakter, situaci je potřeba prošetřit a v případě oprávněnosti zajistit nápravu, omluvu a preventivní opatření pro příště. Stížnost může klient uvést i v dotazníku zpětné vazby, avšak je potřeba na ni výrazně upozornit. V některých případech je za stížnost považována i drobná připomínka klienta, kterou pracovník DPD vyhodnotí jako závažnou, a tak s ní i zacházíme.

Způsob podání stížnosti:

 • písemně na adresu: nám. Míru 28, Svitavy 568 02
 • emailem na kontaktní adresu DPD: detipatridomu@detipatridomu.cz
 • emailem nebo ústně kterémukoliv pracovníkovi Děti patří domů, z. s. Při ústním předání stížnosti či připomínky je vhodné, aby klient zdůraznil, že jde o stížnost či připomínku. Každý pracovník má povinnost si stížnost zapsat a předat Správní radě organizace.
 • stížnost je možné podat i anonymně, případně žádat o anonymní vyřízení stížnosti

Další možnosti si stěžovat

Pokud se klienti domnívají, že jejich stížnost nebyla řádně vyřízena či jsou vážně nespokojeni se službami a chováním pracovníků DPD, mají možnost obrátit se se svou stížností na:

 • Krajský úřad Pardubického kraje, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, který nám uděloval souhlas k pověření k SPOD, Komenského náměstí 120, Pardubice; nebo elektronicky: bila@pardubickykraj.cz
 • Veřejný ochránce práv – Ombudsman, písemně na adresu: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno; elektronicky na adresu: podatelna@ochrance.cz; či pomocí interaktivního formuláře na webových stránkách: www.ochrance.cz

Vyřízení stížnosti

Stížností se zabývá a vyřizuje ji Správní rada v počtu alespoň 2 osob. K zajištění maximální objektivity si zajišťuje další informace od svědků a dále zjišťuje stanovisko od pracovníka či pracovníků, na které byla stížnost podána. Pokud je stížnost vedena proti osobě, která je členem Správní rady, stanovuje výkonná ředitelka jiné 2 osoby, které stížnost vyřizují.

V rámci vyřízení stížnosti Správní rada vypracovává dokument, v němž je popsána stížnost, jednotlivá svědectví v rámci zjišťování informací, stanovisko dotyčného pracovníka, vyjádření Správní rady k opodstatněnosti stížnosti, analýza příčin a návrh opatření či řešení situace. Dále dokument obsahuje datum vyřízení žádosti, podpisy členů Správní rady a dotyčného pracovníka.

Správní rada je povinna vyřídit stížnost do 30 dní od zaznamenání či doručení stížnosti, což je učiněno datem, kdy je písemné vyřízení stížnosti doručeno stěžovateli a stěžovatel vyřízení přijme. Pokud v odůvodněných případech nelze stížnost vyřídit do 30 dnů, je možné lhůtu prodloužit, stěžovatel však musí být o tomto v řádném termínu informován, včetně důvodů, které brání včasnému vyřízení stížnosti (např. čekání na odborný podsudek nebo právní výklad). Pokud se jedná o anonymní stížnost, pak je vyřízení stížnosti doručeno všem klientům, kteří využívají služby jako stěžovatel, nebo kteří se účastnili stejné akce jako stěžovatel. O vyřízení stížnosti jsou vždy transparentně také informováni všichni pracovníci, kteří se stížností nebo vyřízením stížnosti souvisí.