O nás

Motto: „Opravdovou rodinu netvoří pokrevní svazky, ale vzájemný respekt a radost, které si lidé navzájem poskytují.“

Richard Bach

Nejlepší zájem dítěte je naším předním hlediskem pro rozhodování ve všech našich činnostech.

Přistupujeme s respektem ke každému dítěti, pěstounovi a ostatním.

Chováme se přátelsky a osobně jak k dětem, tak k pěstounům, jakož i kolegům a partnerům.

Jsme odborníci, kvalita a komplexnost služeb je pro nás více než kvantita a jednorázovost.

Podporujeme rozvoj a pozitivní změnu. Věříme, že změny patří k životu a život patří k naší organizaci.

Jsme transparentní v pracovních postupech, finanční situaci i transakcích.

Slušnost, zodpovědnost a sebereflexe. Dodržujeme etický kodex, mlčenlivost a  z našich morálních hodnot vytváříme firemní kulturu.

Používáme zdravý rozum. Zdravý selský rozum a intuice je to často víc než tisíc příruček.

Naše poslání

Posláním Děti patří domů, z. s. je podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči a hostitelskou péči v České republice s hlavním cílem naplnit právo a potřebu dětí žít v rodině u „svých lidí.“ Tím se snažíme napomáhat snižování počtu dětí v ústavní výchově.

A proto se ptáme: Co můžeme udělat pro to, aby děti, které nevyrůstají se svými rodiči, byly dlouhodobě šťastné a spokojené? A co můžeme udělat pro jejich náhradní rodiče a jiné blízké, které se o děti starají, aby byli spokojení a dokázali dětem zajistit vše, co potřebují?

Stále hledáme odpovědi a spolu s nimi nastavujeme cíle naší organizace.

Naše cíle

 • Sledovat a podporovat naplňování základních a psychických potřeb dětí v pěstounské péči, naplňování jejich práv v praxi.
 • Provázet dítě celým procesem pěstounské péče (přemístění do pěstounské rodiny, zvykání v novém, podpora řešení problémů a přání, kontakt s rodiči a sourozenci, ukončení PP)
 • Provázet pěstouny celým procesem pěstounské péče a podporovat je v jejich péči o děti (přemístění dítěte a jeho adaptace, konzultace k výchově, kontakt s rodiči a sourozenci dítěte, vzdělávací plán apod.) Aktivně napomáhat tomu, aby byli stabilní a měli dostatek energie pro vytváření stabilního a láskyplného prostředí pro děti.
 • Podporovat kontakt dětí v pěstounské péči s jejich rodiči a sourozenci, a to formou asistence, přípravy dětí, rodičů i pěstounů, a celkové organizace kontaktu.
 • Zajistit pěstounům sdílení zkušeností a možnost dále se vzdělávat a rozvíjet.
 • Poskytovat všem zájemcům i veřejnosti dostatek informací o pěstounství, hostitelství a dětech s deprivací, poskytovat veřejnosti poradenství s tím související.

O tom, jak se nám daří naše cíle naplňovat vás průběžně informujeme prostřednictvím našich výročních zpráv.

Naše aktivity

Abychom dosáhli námi vytčených cílů, jsme Pardubickým krajem pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Naši činnost rozdělujeme do 4 samostatných oblastí. V každé z nich vyvíjíme samostatné aktivity, přičemž mnohé i jsou úzce propojeny s jinými. Činnost, ke které máme pověření k SPOD, je označena hvězdičkou.

Provázení pěstounskou péčí*

 • práce se zájemci o provázení PP před sepsání dohody o výkonu PP
 • provázení dětí (společná hra, společné povídání nad problémy, které řeší, seberozvojové techniky, podpora identity apod.)*
 • provázení pěstounů (návštěvy v rodině, sdílení starostí a radostí, kontulzace k výchově dětí, škole, dávkám, soudu, vzdělávací plán apod.)*
 • podpora kontaktu s biologickými rodiči a sourozenci (případně dalšími příbuznými)*

Maximální kapacita provázení PP

Klíčový pracovník má maximální kapacitu 18-20 pěstounských rodin s uzavřenou dohodou o výkonu PP (v závislosti na náročnosti rodin). U pracovníků na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti je kapacita přiměřeně ponížená přímo úměrně celému úvazku.

Na provázení pěstounskou péčí máme stanovenou maximální kapacitu 72 rodin. Z toho 20 pro kancelář Teplice a okolí a 52 pro Svitavy a okolí.

Vzdělávací* a osvětové aktivity

 • semináře a kluby pro pěstouny*
 • vzdělávací víkendy pro pěstouny*
 • pobyty pro pěstounské rodiny se vzděláváním*
 • svépomocně vzdělávací pobyty pro pěstounky a pěstouny*
 • osvětové akce NRP a hostitelství

Osvětové akce

Naše organizace má od počátku svého vzniku za svůj hlavní cíl snížení počtu dětí v ústavech. Pro děti, které se nemohou z různých důvodů vrátit ke svým rodičům či žít u svých příbuzných, je pak nejlepší varianta najít druhé rodiče – pěstounské nebo adoptivní. A pokud jsou už děti opravdu velké a nedaří se pro ně rodina najít, tak alespoň rodinu spřátelenou – na návštěvy o víkendu nebo prázdniny – tedy hostitele.

Protože víme, že okolo nás je spousta lidí, kteří mají srdce na dlani, a věříme, že jich je poměrně dost, kteří mají u svého stolu ještě jedno místo, snažíme se pěstounství a hostitelství dostat mezi obyčejné lidi. Povídat jim o dětech, které nemohou žít u svých rodičů a prožily mnoho těžkých chvil, o dětech, které jsou přesto hravé a veselé, ale moc a moc potřebují lásku a péči.  Naše osvětové akce jsou otevřené široké veřejnosti, rádi si popovídáme s kýmkoli z vás. A pokud nemáte rádi davové akce a přesto byste rádi získali informace, neváhejte si domluvit osobní schůzku.

Vzdělávací akce na zakázku

Pro ostatní doprovázející organizací a institucí kolem nás nabízíme zrealizovat kvalitní vzdělávání pro pěstounu kompletně na klíč, bez jakékoli další práce.
Zároveň nabízíme  vzdělávání pracovníků provázejících organizací, které zaujal náš přístup k práci – způsob práce s rodinou při provázení, vytvoření respitní integrované akce nebo znalosti a dovednosti související s prací s raným traumatem.
Pro letošní rok jsme se rozhodli kompletní nabídku vzdělávání na zakázku nevytvořit.
Nabídku vám vytvoříme na základě vašeho konkrétního zadání jako je specifikace tématu, určení cílové skupiny, výběru místa a termínu. S vaší poptávkou se obraťte paní Ivanou Dvořákovou.

Akce pro děti a hlídání*

 • jednodenní akce*
 • víkendové pobyty*
 • prázdninové pobyty*
 • hlídání dětí v rámci odpočinku pro pěstouny (respit)*
 • výpomoc hlídáním dětí v zákonem stanovených situacích*

Kapacita víkendového pobytu je zpravidla 10 dětí. Program a péči o děti zajišťují 3-4 pracovníci dle specifických potřeb dětí nebo programu. Podle potřeb dětí je pracovní tým doplněn asistenty k dítěti.

Kapacita letního pobytu je stanovena podle místa konání akce, zpravidla 10-24 dětí. Počty pracovníků jsou určovány podle charakteru akce, místa konání a potřeb dětí.

Poradenství k NRP a hostitelství*

 • emailové a telefonické poradenství, maximální kapacita není určena
 • osobní poradenství v kanceláři Svitavy i Teplice na základě individuální dohody

V průběhu přemýšlení o některé z forem náhradní rodinné péče, nebo pokud poskytujete hostitelskou péči dítěti z dětského domova se můžete dostat do situace, se kterou si nevíte rady. V takovém případě můžete použít tento formulář k zaslání dotazu a případně využít telefonický kontakt či se objednat k osobní schůzce.

Kde působíme

Poskytujeme pomoc a poradenství dětem do 18 let, které to potřebují, a které se na nás obrátí.

Naše služby a akce pak jsou určeny primárně pro děti vyrůstající v pěstounské péči a jejich pěstouny, příp. poručníky a to

Osvětové aktivity a poradenství k hostitelství a náhradní rodinné péči jsou otevřené veřejnosti z celé České republiky.

Naše historie

Naše organizace začala vznikat v průběhu roku 2007, kdy internetová diskuze o utýrání malého děvčátka aktivizovala některé ženy ke společné diskuzi. Tak došlo k seznámení zkušené pěstounky a lékařky Dagmar Zezulové a studentky Michaely Blahutové. Po několika schůzkách se k nim přidaly ještě další ženy – Markéta Havlíčková, Blanka Krausová a Lenka Fořtová – a v únoru 2008 založily občanské sdružení. Hlavním a dlouhodobým cílem organizace bylo napomáhat snižování počtu dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech a ochrana práv, zájmů a potřeb dětí. Název organizace byl zvolen sice delší, zato na první pohled srozumitelný. Děti patří domů, o. s. – zkráceně DPD. Při jeho vyslovení je formulován náš hluboce zakořeněný názor i dlouhodobý cíl. Když vám v autobuse zazvoní telefon, vy jej zvednete a oznámíte: „Děti patří domů, prosím“ otočí se k vám se zájmem několik tváří a stejně tak, když se my snažíme má někam zavolat, druhá strana rychle porozumí našim záměrům.

Naše činnost zpočátku navazovala na již existující aktivity, které již několik let organizovala Dagmar Zezulová, tedy setkávání maminek, pěstounek a zájemkyň o NRP a respitní integrované pobyty, kde je dětem zajištěna individuální péče.  Respitní služby jsme začali vnímat jako stěžejní službu, po které je mezi pěstouny velká poptávka a již v prvním roce jsme realizovali celkem 11 pobytů pro děti z náhradních rodin, z toho dva týdenní letní tábory (přičemž jeden byl ještě realizován pod záštitou Sdružení pěstounských rodin).  Druhým stěžejním programem se stala podpora rozvoje hostitelské péče, kde jsme již v prvním roce podporovali 5 dětí z dětských domovů a jejich hostitele.

V průběhu prvních let se stabilizoval náš jádrový tým i naše činnost. Někteří lidé odešli a jiní – velmi významní – přišli. Kvalita našich služeb se odvíjela od zkušeného týmu. Šlo především o zkušené pěstounky již skoro dospělých mladých lidí – Dáša Zezulová, Markéta Havlíčková, Pavla Bažantová a pracovnice z dětských domovů Míša Blahutová a Jiřina Holasová. Všechny tyto členky tak měly dlouhodobou zkušenost s dětmi s raným traumatem a deprivací. I širší tým, který pracoval především nárazově v průběhu pobytů pro děti, byl tvořen lidmi z pěstounské komunity, ať už šlo o maminky – pěstounky, nebo přímo odrostlé děti v pěstounské péči či jejich sourozence. Přirozeně jsme tak dokázali reagovat na potřeby náhradních rodičů i dětí se specifickými potřebami. Navzdory tomu, že dnes stále častěji mezi sebe přijímáme lidi bez těchto osobních zkušeností s NRP, velmi si zakládáme na tom, aby každý nový člen dobře poznal pěstounské rodiny, děti i celou problematiku připoutání dítěte na „své lidi.“ Věříme, že jen tak můžeme mít pro naše klienty pochopení i odpovídající nabídku služeb.

Až do roku 2013 DPD existovalo jako zájmové sdružení stojící především na dobrovolnické práci všech aktivních členů, v případě menších grantů a dotací doplněných o finanční odměny za dílčí projektové aktivity v rámci DPP či DPČ. Uměli jsme dobře dělat naši práci s klienty, ale shánění finančních prostředků pro nás nebylo a stále není snadné. Všechny pracovnice proto byly zaměstnány na plný úvazek v jiných institucích či firmách (nemocnice, dětský domov, soukromý sektor), aby dokázaly uživit své rodiny a navíc více či méně pracovaly pro DPD a to v míře od několika hodin po více než 0,7 úvazku měsíčně dobrovolnicky či za drobnou odměnu.

Změnu přinesla až novela zákona SPOD v roce 2013, kdy jsme se rozhodli definitivně profesionalizovat. Nezačínali jsme na zelené louce, ale s šestiletými zkušenostmi a databází více než 60 náhradních rodin po celé České republice. Z nich se 33 rozhodlo uzavřít s námi dohody o výkonu PP a vybrat si nás za primárního poskytovatele služeb. Protože však je pro nás stále primární kvalita služby, chceme, aby klíčová pracovnice byla rodině k dispozici vždy, když to potřebuje. Abychom toto byli schopni zajistit a mohli do rodiny dojíždět v případě potřeby i několikrát do měsíce, např. když po příchodu dítěte do rodiny přijde těžké testování hranic a afekty dítěte několikrát do týdne, abychom byli na telefonu, když se dospívající dcera v noci opět nevrátí domů, abychom zajistili pobyt pro děti (respit), když se ukáže, že vyčerpání pěstounů je příliš velké… Pro rychlou reakci a adekvátní pomoc nemůže mít klíčový pracovník ve své péči více než 20 rodin. A i tak jde o hraniční počet. Nicméně jedná se o polovinu maximálního počtu rodin, který stanovuje MPSV (klíčový pracovník pro 40 rodin). Díky zákonu SPOD a státnímu příspěvku na výkon pěstounské péče tak můžeme zaměstnávat klíčové pracovníky provázející rodiny, ale s dalšími zaměstnanci jsme na tom stále velmi neutěšeně. Na mzdové náklady pozici jako např. účetní, koordinátory akcí, koordinátora provázení, odborného garanta, ředitele apod. nás nedostatek finančních prostředků limituje a jsem nuceni neustále hledat prostředky na pokrytí těchto mezd.

K profesionalizaci DPD také patří naše účast v systému transformace péče o ohrožené děti. Jsme či byli jsme účastni v několika koordinačních skupinách, podílíme se na vzniku oficiálních dokumentů (Manuál NRP, který připravuje MPSV), vytvářeli jsme a ověřovali standardy kvality SPOD pro pověřené osoby a absolvovali jejich pilotní inspekci. Naší profesionalizaci dále napomáhá publikační činnost organizace a jejích členů, kam patří publikace: Hostitelská péče a příprava k ní (DPD 2011), Pěstounská péče a adopce (Zezulová, Portál, 2012) a nyní připravováno k vydání: metodický manuál klíčového pracovníka, metodický manuál respitního týmu a vydané postupy reagující na standardy kvality.

Rok 2013 byl pro nás také stěžejní v oblasti řízení naší organizace. Chceme využít naší zkušenosti s dobrovolnictvím, které stojí na motivovaných a angažovaných lidech, a rozhodli jsme se tyto vlastnosti v organizaci nadále posilovat. Z různých přístupů vedení organizace jsme si proto zvolili filozofii svobody v práci, kterou stále rozvíjíme a v níž formulujeme kulturu práce DPD.

Spolek a členství

Naše organizace vznikla na začátku roku 2008 jako občanské sdružení, od 1. 1. 2014 byla automaticky převedena na spolek a od 11. 12. 2015 jsou platné nové stanovy a tím také nový  název Děti patří domů, z. s. (zapsaný spolek). Jsme tedy neziskovou organizaci, která stojí na členství. Proto bude velmi rádi, když se stanete jedním z našich členů.

Hlavním výkonným orgánem je Valná hromada, která je tvořena aktivními členy. V současnosti má VH 13 aktivních členů, kteří ze svého středu volí na tři roky 3 členy Správní rady, která má mandát řídit organizaci. Předseda Správní rady je statutárním orgánem organizace. Pro zabezpečení činnosti spolku je zřízen Revizní expert. Dále má DPD 35 členů příznivců.

Aktivním členem se zájemce může stát tehdy, když podá písemnou žádost Správní radě, která ji předloží Valné hromadě, pokud pracuje pro DPD více než 6 měsíců a Valná hromada jej za aktivního člena přijme nadpoloviční většinou hlasů. Aktivní člen má právo kandidovat do orgánů DPD, hlasovat v rámci Valné hromady a podílet se na veškerých rozhodnutích s řešením záležitostí souvisejících s DPD. Mezi povinnosti aktivního člena patří platit členský příspěvek 300 Kč/rok dodržovat stanovy a další závazné dokumenty DPD, chránit dobré jméno a pověst DPD, dobře hospodařit se svěřeným majetkem a finančními prostředky a aktivně se podílet na činnosti organizace.

Členem příznivcem se může stát kdokoli, kdo vyplní žádost, vlastnoručně ji podepíše a pošle na adresu DPD. Příznivec se svým členstvím zavazuje podporovat Děti patří domů členským příspěvkem 300 Kč ročně a chránit dobré jméno a pověst organizace. Má právo účastnit se Valné hromady členů, navrhovat kandidáty do orgánů DPD, kontrolovat hospodaření organizace, vyžadovat si zápisy Valných hromad a Schůzí správní rady  a je mu pravidelně zasílána výroční zpráva organizace.Členství v Děti patří domů se řídí  Řádem členství.

Moc rádi Vás v našich řadách uvidíme.

Svobodná organizace

Děti patří domů vyznává zásady svobody v práci, které nejlépe odpovídají naším představám o tvořivé, zodpovědné, samostatné a naplňující práci. Tzv. „svobodná práce“ je styl řízení organizace a styl přístupu k práci, který se nejvíce dotýká našich pracovníků a rozvoje DPD, zároveň jsme však přesvědčeni, že firemní kultura má ve výsledku velký dopad na klienty i partnery mimo DPD. Našimi nejvyššími hodnotami jsou tzv. principy práce a rozvíjíme netradiční, zato efektivní způsob řízení, který odpovídá našemu vzniku dobrovolnické organizace a zároveň reaguje na potřeby dnešních lidí, kteří chtějí naplno a s nadšením pracovat a zároveň neopomíjet svůj osobní život a rodinu. Nechceme kázat vodu a pít víno, a protože našimi klienty jsou většinou rodiče a děti a naším cílem je podpora zdravé, bezpečné a milující rodiny všem dětem, bylo by alibistické, kdybychom vlastní rodiny opomíjely jen proto, abychom mohli jinou rodinu podpořit. Svoboda v práci však vyznává mezi své hodnoty nejen rovnováhu mezi osobním a pracovním životem, ale především způsob práce, který vyžaduje osobní zaujetí, zodpovědnost a odvahu rozhodovat u každého pracovníka.

Jak se svoboda v práci projevuje v každodennosti DPD?

 • Každý může pracovat na jakémkoli místě, které si zvolí (práce v kanceláři je pouze jedna z možností). Šetříme tím čas na cestě nebo naopak využíváme čas na cestě. Každému navíc vyhovují jiné podmínky, někdo má rád svůj klid, jiný hluk. Navíc se můžeme přizpůsobit klientům a dojet za nimi.
 • Každý může pracovat v denní dobu, která mu vyhovuje, stačí, když v daném měsíci odpracuje potřebný počet hodin (někdo například může pracovat nárazově po 12 h denně a poté mít více volna). Každý z nás je nejvýkonnější v jiné části dne. Proč nutit někoho pracovat od 9 do 17, když nejvýkonnější je např. brzy ráno nebo večer? Navíc, důležité je postarat se o své děti, zavést je do školy, vyzvednout ze školky. Porady a schůze jsou dle dohody a možností všech. Navíc, pro klienty to má také svou výhodu. Klíčový pracovník může asistovat u kontaktu např. v neděli.
 • Koordinátoři nekontrolují kdy a kde byla práce hotová, spíše posuzují, co bylo v daném měsíci zrealizováno. Jejich úkolem je především koordinovat akce a službu a podporovat tým.
 • Většinu pracovních úkolů si každý stanovuje sám, ví, co je pro DPD a jeho činnost nejlepší. Navíc je poté práce více baví, mají pro ni vnitřní zápal. Rozvíjet vlastní tvořivost a věnovat se tomu, co považuji za opravdu podstatné, zvyšuje pocit smysluplné práce a ta nás zpětně motivuje být dále aktivní. S angažovanými a tvůrčími lidmi poté je radost být v kontaktu pro každého.
 • Raději žádáme o prominutí než o povolení. Daný člověk na dané pozici je kompetentní k rozhodování o své činnosti.
 • Snažíme se omezit byrokracii na zákonem stanovené minimum a i zde používat zdravý rozum.
 • Hodnocení probíhá formou otevřené zpětné vazby v rámci pracovního týmu, důraz klademe na sebehodnocení. Zpětná vazba týmu organizátorů probíhá vždy po akci (táboru, respitu, školení), kde každý sdělí:
  1. Jaký má pocit z výsledku akce
  2. Jak jim se pracovalo v době přípravy a realizace akce
  3. Mohou si požádat (a většinou to každý dělá) o zpětnou vazbu ke svému fungování (tedy ostatní členové mu/jí řeknou, jak se jim s ním/s ní pracovalo, co oceňují a co by příště ocenili, kdyby bylo jinak)
 • Pracovní pozice jsou prostupné, náplně práce nejsou striktně stanovené. Každý si může vyzkoušet různé pracovní pozice a oblasti – respitní pracovník, instruktor, asistent, vedoucí respitní či vzdělávací akce, práce v kanceláři, produkční zajištění akce. Neprostupná je pozice klíčového pracovníka (dané zákonem o vzdělání a důrazem na vztah rodiny a pracovníka) a pozice koordinátorů (aby byla zachována kontinuita a charakter služby pro dané období)
 • Kontrolovat nás nebaví a být kontrolován také není zábava. Proto se učíme sebekontrole a případně žádostem o poskytnutí zpětné vazby.
 • Chceme být transparentní a čitelní. Chceme, aby každý mohl kontrolovat naše příjmy, proto máme transparentní účet. Chceme, aby lidé rozuměli, proč jsou naše služby tak drahé a vysvětlíme porovnání s kvalitou. Nezdráháme se také říci hodinovou odměnu pracovníků. Pokud se nám něco nepovede, nebojíme se to přiznat kolegům, klientům, partnerům, donátorům.

Svobodě v práci se každý z nás musí stále učit, protože sebeřízení není jednoduché. Někomu to navíc nemusí vyhovovat vůbec, nicméně pokud pracovník chce, může chodit do kanceláře každý den od 8 do 17 a může si požádat o kontrolu. Je to však jeho volba.

Jsme přesvědčeni, že spolurozhodování vede k angažovanému, motivovanému a zodpovědnému pracovníkovi a co víc si v DPD přát? Pokud chcete o svobodě v práci vědět více, doporučujeme knihy s touto tématikou, které najdete mezi doporučenou literaturou.

Organizační struktura organizace

Naše prostory

Kancelář Děti patří domů, z. s. Svitavy

Ve Svitavách máme sídlo organizace, kancelář a přibližně 2/3 aktuální činnosti. Pod svitavskou kancelář spadá provázení rodin v Pardubickém kraji, Jihomoravském kraji, v Olomouci a v Praze.

Kancelář Děti patří domů ve Svitavách je umístěna v hlavním sídle organizace na náměstí Míru 108/28. Kancelář se skládá ze dvou částí. V první je určena pro běžnou činnost řízení a vedení spolku, druhý prostor nazývaný komunitní místnost je určen pro setkávání se zájemci o NRP, pro setkávání s pěstouny, práci s dětmi a s jejich biologickými rodiči, sourozenci a v neposlední řadě vzdělávání. V kanceláři trvale působí výkonná ředitelka, účetní a administrativní pracovnice. Klíčové pracovnice vykonávají z 80% práci v terénu, popřípadě z místa svého bydliště či z kanceláře.

Skofka

Po celou dobu, kdy naše organizace pořádá respitní pobyty, jsme naráželi na obtíže vyplývající z velkého kolektivu, střídání míst pobytu a velké pestrosti nejrůznějších činností. Děti tak měly jedinou pevnou kotvu, jedinou jistotu, a to jsou známé tváře v respitním týmu. Naše zkušenosti nám však ukázaly, že děti s raným traumatem mnohem více než ostatní děti potřebují pro svůj pocit bezpečí známé prostředí, známé tváře a známé rituály. Proto jsme velmi uvítali možnost pronájmu části Nadačního domu ve Svitavách, který jsme pojmenovali „Skofka“.

Skofka je jakousi klubovnou, schovanou v zahradě, kam hned tak někdo nemůže. Je možné v ní ubytovat 8-12 dětí. V tomto počtu je možné již pracovat se skupinou, současně však lze zajistit i dostatek individuální pozornosti každému z dětí, aniž by se cítilo vyčleněno. Cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro děti i pro vedoucí, mít možnost společně si prostory budovat a dotvářet a zejména vytvořit maximálně rodinné podmínky, bez zvyšování frustrační zátěže.

Kancelář Děti patří domů, z. s. Teplice

Činnost kanceláře Děti patří domů v Teplicích je zaměřena na provázení pěstounských rodin a na organizování vzdělávacích akcí určených klientům z Ústeckého kraje.

Od února 2016 využíváme prostory na adrese Vrchlického ulici, čp. 9. Je zde kancelář, využitelná jako komunitní prostor, pro setkání klíčových pracovníků s klienty, ale také pro klubová setkání či individuální psychologické poradenství. V kanceláři trvale působí klíčová pracovnice.

Ke stažení

O organizaci

Metodiky a koncepce DPD

Používané metodiky i jiných organizací. Metodiky jsou volně ke stažení a nastudování. Jen vás prosíme o citaci, pokud je budete někde písemně používat nebo podle nich pracovat. Metodiku kontaktu s biologickou rodinou jsme převzali z Velký vůz Sever, Mgr. Veroniky Uhlířové.