O nás

Motto: „Opravdovou rodinu netvoří pokrevní svazky, ale vzájemný respekt a radost, které si lidé navzájem poskytují.“

Richard Bach

Naše poslání

Našim posláním již od roku 2008 je podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči a hostitelskou péči v České republice s hlavním cílem naplnit právo a potřebu dětí žít v rodině u „svých lidí.“ Tím se snažíme napomáhat snižování počtu dětí v ústavní výchově.

Cílová skupina

Poskytujeme pomoc a poradenství dětem do 18 let, které to potřebují, a které se na nás obrátí. Naše služby a akce pak jsou určeny primárně pro děti vyrůstající v PP a jejich pěstouny, příp. poručníky. Osvětové aktivity a poradenství k náhradní rodinné péči a hostitelství jsou otevřené veřejnosti z celé České republiky.

Historie

Naše organizace vznikla 19. února 2008, kdy vzniklo občanské sdružení Děti patří domů. U zrodu stály Dagmar Zezulová, Michaela Blahutová, Markéta Havlíčková, Blanka Krausová a Lenka Fořtová. Hlavním a dlouhodobým cílem organizace bylo napomáhat snižování počtu dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech a ochrana práv, zájmů a potřeb dětí.

Naše činnost zpočátku navazovala na již existující aktivity, které již několik let organizovala Dagmar Zezulová a to setkávání pěstounek a zajištění respitní péče. Až do roku 2013 DPD existovalo jako zájmové sdružení stojící především na dobrovolnické práci všech aktivních členů.

Změnu přinesla až novela zákona SPOD v roce 2013, kdy jsme se rozhodli definitivně profesionalizovat. Zpočátku provázela Michaela Blahutová jako jediná klíčová pracovnice. Postupně se začal budovat tým klíčových pracovníků. Podporujeme naše zaměstnance v rozvoji svých kompetencí a převzetí odpovědnosti za vykonanou práci a řídíme se filozofií svoboda v práci. Současně nabízíme podporu a týmové řešení situací.

V současné době se intenzivně věnujeme provázení pěstounských rodin, respitním pobytům a vzdělávání respitních pracovníků, hostitelské péči a rozvoji dobrovolnické činnosti.

Naše cíle

Sledovat a podporovat naplňování základních a psychických potřeb dětí v pěstounské péči, naplňování jejich práv v praxi.

Provázet dítě celým procesem pěstounské péče (přemístění do pěstounské rodiny, zvykání v novém, podpora řešení problémů a přání, kontakt s rodiči a sourozenci, ukončení PP)

Provázet pěstouny celým procesem pěstounské péče a podporovat je v jejich péči o děti (přemístění dítěte a jeho adaptace, konzultace k výchově, kontakt s rodiči a sourozenci dítěte, vzdělávací plán apod.) Aktivně napomáhat tomu, aby byli stabilní a měli dostatek energie pro vytváření stabilního a láskyplného prostředí pro děti.

Podporovat kontakt dětí v pěstounské péči s jejich rodiči a sourozenci, a to formou asistence, přípravy dětí, rodičů i pěstounů, a celkové organizace kontaktu.

Zajistit pěstounům sdílení zkušeností a možnost dále se vzdělávat a rozvíjet.

Poskytovat všem zájemcům i veřejnosti dostatek informací o pěstounství, hostitelství a dětech s deprivací, poskytovat veřejnosti poradenství s tím související.

Naše aktivity

Provázení pěstounskou péčí

 • práce se zájemci o provázení PP před sepsání dohody o výkonu PP
 • provázení dětí (společná hra, společné povídání nad problémy, které řeší, seberozvojové techniky, podpora identity apod.)
 • provázení pěstounů (návštěvy v rodině, sdílení starostí a radostí, kontulzace k výchově dětí, škole, dávkám, soudu, vzdělávací plán apod.)
 • podpora kontaktu s biologickými rodiči a sourozenci (případně dalšími příbuznými)

Vzdělávací a osvětové aktivity

 • semináře a kluby pro pěstouny
 • vzdělávací víkendy pro pěstouny
 • pobyty pro pěstounské rodiny se vzděláváním
 • svépomocně vzdělávací pobyty pro pěstounky a pěstouny
 • osvětové akce NRP a hostitelství
 • vzdělávací akce na zakázku

Akce a hlídání pro děti v NRP

 • Jednodenní akce
 • Víkendové respitní pobyty
 • Vícedenní integrované letní respitní pobyty
 • Individuální hlídání

Poradenství k NRP a hostitelství

 • emailové a telefonické poradenství, maximální kapacita není určena
 • osobní poradenství v kanceláři Svitavy i Teplice na základě individuální dohody

Kapacita organizace

Klíčový pracovník má maximální kapacitu 18-20 pěstounských rodin s uzavřenou dohodou o výkonu PP (v závislosti na náročnosti rodin). U pracovníků na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti je kapacita přiměřeně ponížená přímo úměrně celému úvazku.
Na provázení pěstounskou péčí máme stanovenou maximální kapacitu 56 rodin. Z toho 16 pro kancelář Teplice a okolí a 40 pro Svitavy a okolí.

Kde působíme

Osvětové aktivity a poradenství k hostitelství a náhradní rodinné péči jsou otevřené veřejnosti z celé České republiky.

Standardy organizace

Manuál k dobré práci DPD Manuál pro vzdělávací a osvětové akce
Manuál provázení pěstounskou péčí Manuál pro akce pro děti

Spolek a členství

Děti patří domů je nyní zapsaným spolkem, který se řídí stanovami. Naše organizace tedy stojí na členství. Proto bude velmi rádi, když se stanete jedním z našich členů.

Hlavním výkonným orgánem je Valná hromada, která je tvořena aktivními členy. V současnosti má VH 12 členů, kteří ze svého středu volí na tři roky 3 členy Správní rady, která má mandát řídit organizaci. Předseda Správní rady je statutárním orgánem organizace. Pro zabezpečení činnosti spolku je zřízen Revizní expert. Dále má DPD 35 členů příznivců.

Formy členství

Aktivní člen má právo kandidovat do orgánů DPD, hlasovat v rámci Valné hromady a podílet se na veškerých rozhodnutích s řešením záležitostí souvisejících s DPD. Mezi povinnosti aktivního člena patří platit členský příspěvek 300 Kč/rok dodržovat stanovy a další závazné dokumenty DPD, chránit dobré jméno a pověst DPD, dobře hospodařit se svěřeným majetkem a finančními prostředky a aktivně se podílet na činnosti organizace.
Aktivním členem se může stát ten, kdo aktivně působí v DPD více než 6 měsíců, podá písemnou žádost Správní radě, která ji předloží Valné hromadě a Valná hromada jej za aktivního člena přijme nadpoloviční většinou hlasů.

Prostý člen (příznivec) má právo účastnit se Valné hromady členů, navrhovat kandidáty do orgánů DPD, kontrolovat hospodaření organizace, vyžadovat si zápisy Valných hromad a Schůzí správní rady a je mu pravidelně zasílána výroční zpráva organizace. může stát kdokoli, kdo vyplní žádost, vlastnoručně ji podepíše a pošle na adresu DPD. Příznivec se svým členstvím zavazuje podporovat Děti patří domů členským příspěvkem 300 Kč ročně a chránit dobré jméno a pověst organizace.
Moc rádi Vás v našich řadách uvítáme.

Organizační struktura organizace

Svobodná organizace

Děti patří domů vyznává zásady svobody v práci, které nejlépe odpovídají naším představám o tvořivé, zodpovědné, samostatné a naplňující práci.

Jak se svoboda v práci projevuje v každodennosti DPD?

 • Pracovník je kompetentní k tomu, aby si svoji práci organizoval sám a převzal za ni odpovědnost.  Každý pracovník DPD si určuje sám, kdy a kde bude práci vykonávat. Větší svoboda podporuje motivaci a vnitřní zápal každého z nás.
 • Koordinátoři nekontrolují kdy a kde byla práce hotová, spíše posuzují, co bylo v daném měsíci zrealizováno. Jejich úkolem je především koordinovat akce a službu a podporovat tým.
 • Hodnocení probíhá formou otevřené zpětné vazby v rámci pracovního týmu, důraz klademe na sebehodnocení. Domníváme se, že zdravým nástrojem rozvoje je sebereflexe.
 • Pracovní pozice jsou prostupné, náplně práce nejsou striktně stanovené. Každý si může vyzkoušet různé pracovní pozice a oblasti – respitní pracovník, instruktor, asistent, vedoucí respitní či vzdělávací akce atd. Pozice klíčového pracovníka je stanovena zákonem a tudíž ze své podstaty není zcela propustná.
 • Kontrolovat nás nebaví a být kontrolován také není zábava. Proto se učíme sebekontrole a případně žádostem o poskytnutí zpětné vazby.
 • Chceme být transparentní a čitelní. Chceme, aby každý mohl kontrolovat naše příjmy, proto máme transparentní účet a také jsme transparentní v poskytovaných službách.

Naše prostory

Kancelář Děti patří domů, z. s. Svitavy

Ve Svitavách máme sídlo organizace, kancelář a přibližně 2/3 aktuální činnosti. Pod svitavskou kancelář spadá provázení rodin v Pardubickém kraji, Královéhradeckém, Jihomoravském kraji, v Olomouci a v Praze.
Kancelář Děti patří domů ve Svitavách je umístěna v hlavním sídle organizace na náměstí Míru 108/28. Kancelář se skládá ze dvou částí. V první je určena pro běžnou činnost řízení a vedení spolku, druhý prostor nazývaný komunitní místnost je určen pro setkávání se zájemci o NRP, pro setkávání s pěstouny a pořádání porad pracovníků. V kanceláři trvale působí výkonná ředitelka, účetní a administrativní pracovnice. Klíčové pracovnice vykonávají z 80% práci v terénu, popřípadě z místa svého bydliště či z kanceláře.

Skofka

Skofka je prostorem, který si stabilně pronajímáme od Nadace Josefa Plívy ve Svitavách pro respitní pobyty pro děti, realizaci vzdělávání pěstounů a kontaktu dětí s biologickou rodinou, setkání valné hromady či větší porady pracovníků. Název Skofka je odvozen od snahy vytvořit bezpečné místo, kam se mohou děti schovat. Cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro děti i pro vedoucí, mít možnost společně si prostory budovat a dotvářet a zejména vytvořit maximálně rodinné podmínky, bez zvyšování frustrační zátěže.

Kancelář Děti patří domů, z. s. Teplice

Činnost kanceláře Děti patří domů v Teplicích je zaměřena na provázení pěstounských rodin a na organizování vzdělávacích akcí určených klientům z Ústeckého kraje.
Od února 2016 využíváme prostory na adrese Vrchlického ulici, čp. 9. Je zde kancelář, využitelná jako komunitní prostor, pro setkání klíčových pracovníků s klienty, ale také pro klubová setkání či individuální psychologické poradenství.

Ke stažení

O organizaci

Metodiky a koncepce DPD

Používané metodiky i jiných organizací. Metodiky jsou volně ke stažení a nastudování. Jen vás prosíme o citaci, pokud je budete někde písemně používat nebo podle nich pracovat. Metodiku kontaktu s biologickou rodinou jsme převzali z Velký vůz Sever, Mgr. Veroniky Uhlířové.

Přehled vnitřních předpisů na rok 2023

 • Vnitřní předpis 04/2018 – spisový a skartační řád
 • Vnitřní předpis 05/2021 – o přijímání darů
 • Vnitřní předpis 06/2021 – o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Vnitřní předpis 08/2021 – o využívání SIM karet
 • Vnitřní předpis 09/2021 – o provozu služebního vozidla
 • Vnitřní předpis 10/2021 – o ochraně osobních údajů
 • Vnitřní předpis 12/2021 – o práci z domova
 • Vnitřní předpis 02/2022 – mzdový předpis
 • Vnitřní předpis 03/2022 – o poskytování cestovních náhrad
 • Vnitřní předpis 04/2022 – účetní směrnice
 • Vnitřní předpis 05/2022 – o využívání techniky a využívání digitálních médií
 • Vnitřní předpis 06/2022 – o poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců
 • Vnitřní předpis 07/2022 – pracovní řád
 • Vnitřní předpis 01/2023 – Manuál pro pěstouny 2023