O nás

Motto: „Opravdovou rodinu netvoří pokrevní svazky, ale vzájemný respekt a radost, které si lidé navzájem poskytují.“

Richard Bach

Naše poslání

Našim posláním již od roku 2008 je podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči a hostitelskou péči v České republice s hlavním cílem naplnit právo a potřebu dětí žít v rodině u „svých lidí.“ Tím se snažíme napomáhat snižování počtu dětí v ústavní výchově.

Cílová skupina

Poskytujeme pomoc a poradenství dětem do 18 let, které to potřebují, a které se na nás obrátí. Naše služby a akce pak jsou určeny primárně pro děti vyrůstající v pěstounské péči a jejich pěstouny, příp. poručníky. Mezi naše klienty patří i pěstouni na dobu přechodnou. Dále nabízíme služby a podporu pro osvojitele (adoptivní rodiče) a hostitele dětí z dětských domovů. Osvětové aktivity a poradenství k náhradní rodinné péči a hostitelství jsou otevřené veřejnosti z celé České republiky.

Historie

Naše organizace vznikla 19. února 2008, kdy vzniklo občanské sdružení Děti patří domů. U zrodu stály Dagmar Zezulová, Michaela Blahutová (nyní Trávníčková), Markéta Havlíčková, Blanka Krausová a Lenka Fořtová. Hlavním a dlouhodobým cílem organizace bylo napomáhat snižování počtu dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech a ochrana práv, zájmů a potřeb dětí.

Naše činnost zpočátku navazovala na již existující aktivity, které již několik let organizovala Dagmar Zezulová a to setkávání pěstounek a zajištění respitní péče. Až do roku 2013 DPD existovalo jako zájmové sdružení stojící především na dobrovolnické práci všech aktivních členů.

Změnu přinesla až novela zákona SPOD v roce 2013, kdy jsme se rozhodli definitivně profesionalizovat. Zpočátku provázela Michaela Blahutová jako jediná klíčová pracovnice. Postupně se začal budovat tým klíčových pracovníků. Podporujeme naše zaměstnance v rozvoji svých kompetencí a převzetí odpovědnosti za vykonanou práci a řídíme se filozofií svoboda v práci. Současně nabízíme podporu a týmové řešení situací.

V současnosti se intenzivně věnujeme provázení pěstounských rodin, respitním pobytům pro děti a vzdělávání pěstounů, osvojitelů, hostitelů i odborné veřejnosti. Rozvíjíme projekt Péče o osvojitele a adoptované děti. Dlouhodobě pracujeme na projektu hostitelské péče Kamarád (nejen) do deště. Rozvíjíme dobrovolnické činnosti. Spolupracujeme úzce s organizacemi a státními institucemi, které působí v systému náhradní rodinné péči, ve snaze zúročit naše znalosti a pomoci systém podpořit a dobře nastavit.

Naše cíle

Sledovat a podporovat naplňování základních a psychických potřeb dětí v pěstounské péči, naplňování jejich práv v praxi.

Provázet dítě celým procesem pěstounské péče (přemístění do pěstounské rodiny, zvykání v novém, podpora řešení problémů a přání, kontakt s rodiči a sourozenci, ukončení PP)

Provázet pěstouny celým procesem pěstounské péče a podporovat je v jejich péči o děti (přemístění dítěte a jeho adaptace, konzultace k výchově, kontakt s rodiči a sourozenci dítěte, vzdělávací plán apod.) Aktivně napomáhat tomu, aby byli stabilní a měli dostatek energie pro vytváření stabilního a láskyplného prostředí pro děti.

Podporovat kontakt dětí v pěstounské péči s jejich rodiči a sourozenci, a to formou asistence, přípravy dětí, rodičů i pěstounů, a celkové organizace kontaktu.

Zajistit pěstounům sdílení zkušeností a možnost dále se vzdělávat a rozvíjet.

Poskytovat všem zájemcům i veřejnosti dostatek informací o pěstounství, hostitelství a dětech s deprivací, poskytovat veřejnosti poradenství s tím související.

Naše aktivity

Provázení pěstounskou péčí

 • práce se zájemci o provázení PP před sepsání dohody o výkonu PP
 • provázení dětí (společná hra, společné povídání nad problémy, které řeší, seberozvojové techniky, podpora identity apod.)
 • provázení pěstounů (návštěvy v rodině, sdílení starostí a radostí, konzultace k výchově dětí, škole, dávkám, soudu, vzdělávací plán apod.)
 • podpora kontaktu s biologickými rodiči a sourozenci (případně dalšími příbuznými)

Vzdělávací a osvětové aktivity

 • semináře a kluby pro pěstouny, osvojitele a hostitele
 • vzdělávací víkendy pro pěstouny, osvojitele a hostitele
 • pobyty pro pěstounské rodiny se vzděláváním
 • pobyty pro pěstounky a pěstouny
 • osvětové akce NRP a hostitelství
 • vzdělávací akce na zakázku

Akce a hlídání pro děti v NRP

 • Jednodenní akce
 • Víkendové respitní pobyty
 • Vícedenní integrované letní respitní pobyty
 • Individuální hlídání

projekt Služby pro osvojitele (adoptivní rodiče)

 • odborné poradenství k adopci (možno anonymně)
 • krátkodobá spolupráce – konzultace na konkrétní téma (možno anonymně)
 • dlouhodobá spolupráce – volná spolupráce nebo provázení
 • vzdělávací akce pro adoptivní rodiče

projekt Hostitelská péče

 • konzultace k hostitelství
 • přípravy a vzdělávání hostitelů
 • semináře pro odborníky a pro veřejnost
 • spolupráce s dětskými domovy

Poradenství k NRP a hostitelství

 • emailové a telefonické poradenství, maximální kapacita není určena
 • osobní poradenství v kanceláři Svitavy na základě individuální dohody

Kapacita organizace

Klíčový pracovník má maximální kapacitu v případě plného úvazku 18 – 20 pěstounských rodin s uzavřenou dohodou o výkonu PP (v závislosti na náročnosti rodin). Kapacita se odvíjí od výše úvazku.
Na provázení pěstounskou péčí máme stanovenou maximální kapacitu 40 rodin.

Kde působíme

Osvětové aktivity a poradenství k hostitelství a náhradní rodinné péči jsou otevřené veřejnosti z celé České republiky.

Standardy organizace

Manuál k dobré práci DPD Manuál pro vzdělávací a osvětové akce
Manuál provázení pěstounskou péčí Manuál pro akce pro děti

Spolek a členství

Děti patří domů je nyní zapsaným spolkem, který se řídí stanovami. Naše organizace tedy stojí na členství jednotlivců, kteří mají s námi společný zájem a cíle. Patříte k našim dlouhodobým spolupracovníkům, klientům, podporovatelům? Jste s námi spokojeni a máte zájem na fungování našeho spolku? Budeme velmi rádi, když se stanete jedním z našich členů.

Hlavním výkonným orgánem je Valná hromada, která je tvořena aktivními členy. V současnosti má VH 14 členů, kteří ze svého středu volí na tři roky 3 členy Správní rady, která má mandát řídit organizaci. Předseda Správní rady je statutárním orgánem organizace. Pro zabezpečení činnosti spolku je zřízen Revizní expert. Dále má DPD 35 členů příznivců.

Formy členství

Aktivní člen má právo kandidovat do orgánů DPD, hlasovat v rámci Valné hromady a podílet se na veškerých rozhodnutích souvisejících s DPD. Mezi povinnosti aktivního člena patří platit členský příspěvek 300 Kč/rok dodržovat stanovy a další závazné dokumenty DPD, chránit dobré jméno a pověst DPD, dobře hospodařit se svěřeným majetkem a finančními prostředky a aktivně se podílet na činnosti organizace.
Aktivním členem se může stát ten, kdo aktivně působí v DPD déle než 6 měsíců, má zaplacený členský poplatek a podá písemnou žádost Správní radě. Správní rada žádost předloží Valné hromadě a ta hlasováním rozhodne. Při nadpoloviční většině hlasů pro přijetí se zájemce stává aktivním členem.

Prostý člen (příznivec) má právo účastnit se Valné hromady členů, navrhovat kandidáty do orgánů DPD, kontrolovat hospodaření organizace, vyžadovat si zápisy Valných hromad a Schůzí správní rady a je mu pravidelně zasílána výroční zpráva organizace. může stát kdokoli, kdo vyplní žádost, vlastnoručně ji podepíše a pošle na adresu DPD. Příznivec se svým členstvím zavazuje podporovat Děti patří domů členským příspěvkem 300 Kč ročně a chránit dobré jméno a pověst organizace.
Moc rádi Vás v našich řadách uvítáme.

Organizační struktura organizace

Svobodná organizace

Děti patří domů vyznává zásady svobody v práci, které nejlépe odpovídají naším představám o tvořivé, zodpovědné, samostatné a naplňující práci.

Jak se svoboda v práci projevuje v každodennosti DPD?

 • Pracovník je kompetentní k tomu, aby si svoji práci organizoval sám a převzal za ni odpovědnost.  Každý pracovník DPD si určuje sám, kdy a kde bude práci vykonávat. Větší svoboda podporuje motivaci a vnitřní zápal každého z nás.
 • Koordinátoři nekontrolují kdy a kde byla práce hotová, spíše posuzují, co bylo v daném měsíci zrealizováno. Jejich úkolem je především koordinovat akce a službu a podporovat tým.
 • Hodnocení probíhá formou otevřené zpětné vazby v rámci pracovního týmu, důraz klademe na sebehodnocení. Domníváme se, že zdravým nástrojem rozvoje je sebereflexe.
 • Pracovní pozice jsou prostupné, náplně práce nejsou striktně stanovené. Každý si může vyzkoušet různé pracovní pozice a oblasti – respitní pracovník, instruktor, asistent, vedoucí respitní či vzdělávací akce atd. Pozice klíčového pracovníka je stanovena zákonem a tudíž ze své podstaty není zcela propustná.
 • Kontrolovat nás nebaví a být kontrolován také není zábava. Proto se učíme sebekontrole a případně žádostem o poskytnutí zpětné vazby.
 • Chceme být transparentní a čitelní. Chceme, aby každý mohl kontrolovat naše příjmy, proto máme transparentní účet a také jsme transparentní v poskytovaných službách.

Naše prostory

Sídlo Děti patří domů, z. s. Svitavy

Sídlo organizace máme ve Svitavách na adrese náměstí Míru č. 108/28. V 1. patře domu je část, kde máme zázemí s kancelářemi a jídelnou. Je určena na běžné činnosti spojené s provozem a vedením spolku. Působí zde výkonná ředitelka, účetní a také naše koordinátorky: provázení, akcí a administrativy, hostitelské péče, respitu a dobrovolníků. Svoji kancelář zde mají i klíčové sociální pracovnice. Většina z nás pracuje na zkrácený úvazek a stěžejní část práce klíčových pracovnic je v terénu, proto je třeba se na návštěvě v kanceláři předem domluvit.

Druhou část našeho patra tvoří pohodlně zařízená komunitní místnost. Setkáváme se zde se zájemci o NRP a s pěstouny. Prostor slouží také jako vhodné zázemí pro kontakty s biologickou rodinou či případové konference. Pořádáme zde kluby pro osvojitele a denní respit. Komunitní místnost užíváme při poradách týmů, a neformálních setkáních. Celé patro je propojeno prostornou halou s hracím koutkem pro děti a sedačkou pro odpočinek dospělých. Vše je připraveno na návštěvu pěstounských a dalších rodin, se kterými pracujeme.

Ke stažení

O organizaci

Metodiky a koncepce DPD

Používané metodiky i jiných organizací. Metodiky jsou volně ke stažení a nastudování. Jen vás prosíme o citaci, pokud je budete někde písemně používat nebo podle nich pracovat. Metodiku kontaktu s biologickou rodinou jsme převzali z Velký vůz Sever, Mgr. Veroniky Uhlířové.

Přehled vnitřních předpisů na rok 2023

 • Vnitřní předpis 2023/01 – mzdový předpis
 • Vnitřní předpis 2023/02 – účetní směrnice 
 • Vnitřní předpis 2024/03 – využívání kancel. techniky a přenosných digi. médií
 • Vnitřní předpis 2024/04 – pracovní řád
 • Vnitřní předpis 2024/05 – cestovní náhrady
 • Vnitřní předpis 2024/06 – o provozu SMV
 • Vnitřní předpis 2024/07 – příspěvek na stravování zaměstnanců
 • Vnitřní předpis 2023/01 – Manuál pro pěstouny (Vnitřní směrnice č. 01/2023 o právech a povinnostech pěstounů provázených Děti patří domů, z. s.)
 • Vnitřní předpis 2023/05 – spisový a skartační řád
 • Vnitřní předpis 2021/05 – o přijímání darů
 • Vnitřní předpis 2021/06 – o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 • Vnitřní předpis 2021/08 – o využívání SIM karet
 • Vnitřní předpis 2021/10 – o ochraně osobních údajů + dodatek ze dne 1. 10. 2023
 • Vnitřní předpis 2021/12 – o práci z domova