Hostitelská péče

Termín realizace 2019 – 2020

Hostitelská péče (HP) je dlouhodobý přátelský kontakt dítěte z dětského domova (DD) s jednotlivcem či rodinou mimo DD.
Legislativa pojem hostitelská péče vůbec nezná. Problematiku řeší §30 zákona SPOD. Přestože jsou dětské domovy otevřená zařízení, neexistuje jednotný přístup k takovéto možnosti trávení volného času dětí. Různé domovy, různé kraje mají různý přístup.

Cílem našeho projektu je popsat jednotlivé kroky a nabídnout ucelený model realizace HP.
Hostitelskou péči považujeme pro děti dlouhodobě vyrůstajících v ústavech za velmi důležitou, pomáhá jim usnadnit přechod do dospělosti, protnout bludný kruh ústavní výchovy, navázat dlouhodobé a pevné vztahy a naučit se partnerským a rodičovským vzorům chování. K tomuto cíli je potřeba dobrá spolupráce a pečlivá příprava kompetentních stran (pracovníků dětských domovů, dětí, úřadů a hostitelů). Součástí projektu je také poradenství a dlouhodobé provázení v průběhu realizace hostitelské péče.
K realizaci projektu je potřeba najít dostatek laskavých, trpělivých a otevřených lidí, kteří se stanou Dobroději a nabídnou dítěti z dětského domova přátelství. Jedná se o jednu z cest dobrovolnictví. V projektu neusilujeme o vytvoření náhradní rodiny, ale o možnost prožívat dlouhodobý vztah, který může pokračovat i do dospělosti. Děti vyrůstající v dětských domovech si z vlastních rodin nesou pošramocené vzory partnerského a rodičovského chování a ústavní výchova jim je už ze své podstaty nemůže poskytnout. Hostitelská rodina pro ně může být dobrou korekční zkušeností. Dalším přínosem je nasycení potřeby mít “svého člověka”, někoho, kdo je má rád i s jejich chybami, kdo jim pomůže, vyslechne je, s kým mohou v životě počítat.

Projekt zahrnuje tři aktivity:

1. příprava jednotlivých stran – častou obavou kompetentních osob je, aby děti, které za sebou mají traumatickou minulost, nebyly dále traumatizovány nenaplněnými očekáváními či selháním hostitelů. Proto považujeme za stěžejní přípravu pracovníků, dětí i hostitelů, popřípadě dalších osob (sourozenců, jiných vztahových osob). Na této fázi projektu s námi v projektu spolupracuje Salesiánský klub mládeže, z. s., centrum Don Bosco.

2. aktualizace metodiky Hostitelská péče a příprava k ní – tuto metodiku jsme připravili v roce 2011. Ke stažení zde – https://www.detipatridomu.cz/wp-content/uploads/metodika_pripravy_hp.pdf. Celý náklad byl rozebrán, poptávka nadále po ní trvá. Vzhledem k legislativním změnám vnímáme nutnost publikaci aktualizovat a doplnit o principy provázení jednotlivých stran během realizace hostitelské péče, a přidat informace pro samotné hostitele.

3. provázení dětí a hostitelských rodin, poradenství – cílem provázení dětí a hostitelských rodin je podpořit pocit bezpečnosti průběhu hostitelské péče, a to jak na straně pracovníků dětských domovů, tak na straně hostitelů. Jsme si vědomi toho, že deprivační projevy dětí mohou vést k mnoha krizovým či rizikovým situacím, které by bez zajištění podpory hostitelů mohly vést k předčasnému ukončení hostitelské péče.

Naše žádost na projekt „Hostitelská péče pro děti z dětských domovů a příprava k ní“ byla v rámci 21. ročníku celorepublikové sbírky POMOZTE DĚTEM NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI A ČESKÉ TELEVIZE vybrána z 50 projektů a podpořena celou výší požadované částky.

Bližší informace o tématu hostitelské péče na https://www.detipatridomu.cz/dobrodej

Přejít na web DOBRODĚJ

Dobrovolnictví

Termín realizace 1.9.2017 – doposud

Mnohé z rodin, které naše organizace provází, pečují o děti zdravotně znevýhodněné nebo děti se speciálními potřebami. Bývají to velcí bojovníci, protože i jejich děti musí být takové. Kromě všech běžných úkonů spojených s péčí o děti totiž musí ještě hledat speciální školy, kupovat a vymýšlet nejrůznější pomůcky, postupy a zlepšováky, jezdit k lékařům a odborníkům, bojovat o lázně, zajišťovat speciální oděvy a obuv, učit okolí, že jejich dítě je stejným členem společnosti jako ostatní děti, a mnoho dalších dovedností. Proto je tak důležité, aby si někdy mohli odpočinout a nabrat síly. A pro jejich děti je důležité poznávat svět i jinými způsoby než jenom prostřednictvím jejich ochranné náruče. Proto HLEDÁME DOBROVOLNÍKY, kteří chtějí a mohou nabídnout kousek svého volného času pro přátelství s dětmi z pěstounských rodin. Vyšetřit 2-3 hodiny týdně na to, aby s dítětem trávili čas, povídali si, zašli s ním ven, na hřiště nebo do kina, zaplavat si nebo na výlet. Být velkým kamarádem, který ví, že přátelstvím s pěstounským dítětem nejenom dává, ale i něco velmi důležitého získává. Kromě toho získáte nové přátele mezi ostatními dobrovolníky a nahlédnete pod pokličku opravdu smysluplné práce.

Přejít na web DOBROVOLNÍK

Klíčovou dírkou

Díky naší osobní zkušenosti jsme se rozhodly vytvořit 24h vzdělávací kurz pro začínající klíčové pracovníky nebo zájemce o provázení pěstounských rodin. Protože neexistuje studijní obor, který by předal začínajícímu pracovníkovi v jeho začátku potřebné a ucelené informace, nabízíme kurz, který vás provede celým procesem provázení a dá odpovědi na to, co dělat v jednotlivých fázích a to tak, abyste se v množství informací “neztratili” a nechytila vás panika.

Kurz je zaměřen na práci se zážitkem. Zařazeny jsou také projektivní techniky, imaginace, sebereflexe, práce ve skupině aj. Techniky jsou zarámovány do teoretického základu. Nečekejte suchou teorii, naopak očekávejte vaše aktivní zapojení. Jak se říká, co do toho dáte, to také získáte. A proč pro sebe nevytěžit co nejvíc?

Přejít na web klíčovou dírkou

Osvětová akce pro žáky ZŠ „S Arfíkem za poznáním“

Termín realizace 1.10.2017 – 31.5.2018

Financováno z Burzy filantropie pod záštitou Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

Čtyři dlouholetí spolupracovníci organizace, z nichž každý má svojí osobní zkušenost s pěstounskou péči, žákům 6. tříd, v návaznosti na školní osnovy, formou besedy spojenou s  promítáním filmu Můj kamarád Arfík přibližovali svět pěstounské péče.

Cílem projektu bylo přiblížit dětem 6. tříd, jak žijí a co prožívají děti v pěstounské rodině a nechat je zamyslet se nad otázkami: „Jak žijí ty tisíce dětí, o které se nemohou nebo nechtějí starat jejich rodiče? Co znamená pojem pěstounská péče? Jak vypadá pěstounská rodina?“ Od projektu jsme očekávali ze strany dětí uvědomění si toho, že domov je místem, který není pro každé dítě samozřejmostí. Od rodičů a osob blízkých díky sdílení s dětmi pochopení, že status pěstouna nemusí znamenat vyřazení na okraj společnosti a otevřeli si v sobě otázku, zda by se sami nemohly stát pěstouny.

V rámci celého projektu bylo navštíveno celkem 21 základních škol, v nichž se besed zúčastnilo celkem 705 žáků. Projekt měl kladnou odezvu jak u zúčastněných pedagogů, tak i u samotných žáků.

Jsme velice rádi, že jsme mohli projekt realizovat a dále šířit osvětu o náhradní rodinné péči. Věříme, že to může pomoci budoucím generacím se vyvarovat chyb a uvědomit si, že děti nepatří do dětských domovů, ale pouze do rodin a láskyplné péče rodičů, byť pěstounských. Tento projekt byl ukončen. Nadále jsme však otevřeni možnosti realizovat besedy v základních školách či jiných osvětových akcích. V případě zájmu nás kontaktujte na detipatridomu@detipatridomu.cz nebo na telefonním čísle 607 445 250.

Respit není hlídání

Název projektu: Provázení pěstounských rodin s dětmi se speciálními potřebami a metodika respitních pobytů
Termín realizace 1.7.2017 – 31.12.2018
Financováno z Nadace Sirius –  Grantová výzva 2016, Podpora zkvalitnění práce doprovázejících organizací v oblasti náhradní rodinné péče

Hlavní cíle
Vytvořit vysoce odbornou podporu pro pěstounské rodiny pečující o děti se speciálními potřebami. Klíčové pracovnice budou lépe zvládat podporu rodin s komplikovanými dětmi, budou schopné flexibilně zajistit potřebné služby. Současně budou aktivně pracovat na vlastním seberozvoji a prevenci vyhoření. Posílena bude týmové spolupráce, důvěra v dobrou práci organizace. Bude zajištěna kontinuita práce mezi klíčovými a respitními pracovníky, podpora v krizových situacích, metodické vedení, intervize.

Zajistit dostupnost respitních služeb pro děti se speciálnimi potřebami. Rodiny pečující o děti se speciálními potřebami v pěstounské péči jsou extrémně zatíženy rizikem vyhoření. Pro vytvoření prostředí s trvalým bezpečným zázemím pro tyto děti potřebují mít jistotu vysoce odborného provázení a dobré dostupnosti odlehčovacích služeb. Naše organizace pořádá již více než 10 let týdenní a vícedenní pobyty pro děti se speciálními potřebami. Cílem je navýšit kapacitu respitních pobytů pro děti minimálně o 10 %.

Vypracovat metodiku vycházející z našich zkušeností s repitními pobyty, její akreditace. Přenesení dobré praxe pro pracovníky z jiných provázejících organizací s možností  osvojení našeho know-how respitních pobytů pro děti z pěstounských rodin formou 64 hodinového akreditovaného kurzu Respit není hlídání podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách pod registračním číslem A017/0720-SP/PC.

Dne 31.10.2018 byla v nákladu 500 kusů za podpory nadace SIRIUS vydána metodika Integrované pobyty pro děti z pěstounských rodin. V rámci projektu byla kniha zdarma nabídnuta ostatním provázejícím organizacím. V současné době lze knihu v tištěné podobě objednat přes email detipatridomu@detipatridomu.cz nebo stáhnout v elektronické podobě zde.

Velice si vážíme kladného hodnocení, které k nám dorazilo od paní ředitelky z Nadace rozvoje občanské společnosti. Za tuto zpětnou vazbu moc děkujeme.

“Odborná metodika, která je ovšem velmi čtivá a návodná, což považuji za stěžejní. Zorientuje se v ní nejen odborník, ale každý zájemce o tuto problematiku vůbec. Pro další organizace je kuchařkou, dle které se mohou řídit a neztrácet čas nad tím, co je již vytvořené. Přeji metodice hodně čtenářů, pracovníkům na pobytech hodně energie a hlavně všem dětem krásné pobyty plné radosti. “

Jana Vožechová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti

Přejít na samostatný web

Značka spolehlivosti

Termín realizace 23.10.2017 – 23.10.2020
Financováno z Nadace J&T a Nadační fond Veolia

Rada pro hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací se na svém zasedání dne 23. 10. 2017 udělila naší organizaci Děti patří domů, z. s. značku SPOLEHLIVÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE (Značku spolehlivosti).

Značka zaručuje, že organizace dlouhodobě dobře hospodaří se svěřenými prostředky a poskytuje kvalitní služby.

Konkrétně se hodnocení týká celkem 5 oblastí:

  1. poslání, cíle a hodnoty,
  2. správa, řízení a vnitřní kontrola,
  3. fundraising a vztahy s veřejností,
  4. finanční řízení a hospodaření,
  5. transparentnost vůči veřejnosti.
Přejít na web

 
 
Spolehlivá organizace

Záruky pro mladé v Pardubickém kraji

Termín realizace 9.4.2018 – 31.12.2018

Za podpory projektu „Záruky pro mladé v Pardubickém kraji“, který je realizován v rámci projektu Operačního programu Zaměstnanost, jsme mohli vytvořit pracovní pozici administrativní pracovnice pro naši kancelář ve Svitavách.

Archiv projektů

Blesk Srdce pro Vás

Termín realizace říjen 2017

Nadace J&T ve spolupráci s deníkem Blesk a Asociací veřejně prospěšných organizací vyhlásila grant Blesk „Srdce pro vás“, který nám pomohl získal mediální prostor pro prezentaci organizace v deníku Blesk a otevřít otázku pěstounství ve společnosti.

http://www.blesk.cz/clanek/srdce-pro-vas-nase-projekty-2017-rijen/498106/organizace-deti-patri-domu-provazi-pestouny-po-celem-cesku-dostavaji-deti-z-ustavu.html

ČSOB Grantový program Karty dobré vůle

Termín realizace 31. 5. 2017
Financováno Československá obchodní banka, a. s.

Finanční dar pro spolufinancování speciálních potřeb pro dětské klienty v náhradní rodinné péči. Tento dar byl použit na nákup tabletu pro šestiletého Martina, zdravotní kočárek pro devítiletou Adrianku a pro osmiletého Samuela na zaplacení terapie.

Hlas dítěte

Termín realizace červenec 2016 – duben 2017
Financováno Nadace J&T a za podpory z fondů Evropského hospodářského prostoru

Projekt byl zaměřen na práva dětí v NRP a na prosazování hlasu dítěte v náhradní rodinné péči. Hlavní aktivitou byly interaktivní workshopy pro děti a pěstouny zaměřené na problematiku práv dítěte v NRP, metodická příručka věnovaná svépomocným skupinám a série didaktických pomůcek a videospotů usnadňujících vzájemnou komunikaci dětí, pěstounů a odborných pracovníků o právech dítěte. Projekt zakončila tisková konference s výstavou prací dětí z pěstounských rodin a jejich pojetí vlastních práv.

Dlouhodobá podpora projektů

Nadace J&T

Termín realizace od roku 2013 – doposud

Náhradní rodinná péče je hlavní oblastí, kterou se Nadace J&T zabývá. Podporuje pěstounské rodiny i neziskové organizace, které náhradním rodinám poskytují služby. Již po několikáté nadace podpořila i naše projekty. Mezi ty významnější patří podpora projektu “S Arfíkem za poznáním”, “Provázení pěstounských rodin s profesionálním týmem”, “Značka spolehlivost”, “Blesk Srdce pro Vás” atd.

Veolia

Termín realizace 2011 – 2018
Financováno Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia se poprvé s neziskovou organizací Děti patří domů, z. s., setkal v programu MiNiGRANTY v roce 2011. Tehdy využila příležitost získat finanční podporu pro své dobrovolnické aktivity Pavla Bažantová. MiNiGRANT získala nejen v roce 2011, ale i ve všech následujících, a získala tak pro Děti patří domů celkem krásných 260 tisíc korun.

Například MiNiGRANT 50 tisíc korun z roku 2016 podpořil projekt „Učíme pomáhat, respitní tým Děti patří domů předává zkušenosti dál“, v jehož rámci vznikly vzdělávací materiály pro zájemce z dalších organizací a byl zorganizován kurz pro respitní pracovníky. Spolek tímto zúročil svou letitou praxi a zkušenosti s poskytováním respitních služeb a posloužil jako příklad dobré praxe.

Dále byl například podpořen projekt pro získání Značky spolehlivosti pro naši organizaci a tvorby nových webových stránek Děti patří domů, z. s.

Agrofert

Termín realizace 24. 5. 2017 – 31. 3. 2018
Financováno Nadace Agrofert

Na základě grantové výzvy jsme byli nadací Agrofert vybráni pro financování projektu “Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají”. Tyto prostředky byly použity na financování odpočinku pro pěstouny, kteří pečují o hedikepované či výchovně náročné děti. Dále byl 6 rodinám poskytnut odpočinek formou hlídání dětí přímo v rodině. Celkem bylo podpořeno 30 dětí z 16 rodin.