Hostitelská péče

Termín realizace 2019 – 2021

financováno ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti

Hostitelská péče (HP) je dlouhodobý přátelský kontakt dítěte z dětského domova (DD) s jednotlivcem či rodinou mimo DD.

Hostitelskou péči považujeme pro děti dlouhodobě vyrůstajících v ústavech za velmi důležitou, pomáhá jim usnadnit přechod do dospělosti, navázat dlouhodobé a pevné vztahy a naučit se partnerským a rodičovským vzorům chování.

Jedná se o jednu z cest dobrovolnictví. V projektu neusilujeme o vytvoření náhradní rodiny, ale o možnost prožívat dlouhodobý vztah, který může pokračovat i do dospělosti. Dalším přínosem je nasycení potřeby mít “svého člověka”, někoho, kdo je má rád i s jejich chybami, kdo jim pomůže, vyslechne je, s kým mohou v životě počítat.

Pokračování projektu hostitelské péče můžeme realizovat díky finanční podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Kuře – Pomozte dětem. Součástí projektu je také poradenství a dlouhodobé provázení v průběhu celé realizace hostitelské péče.

Bližší informace o tématu hostitelské péče na https://www.detipatridomu.cz/dobrodej

Klíčovou dírkou

Díky naší osobní zkušenosti jsme se rozhodly vytvořit 24h vzdělávací kurz pro začínající klíčové pracovníky nebo zájemce o provázení pěstounských rodin.

Protože neexistuje studijní obor, který by předal začínajícímu pracovníkovi v jeho začátku potřebné a ucelené informace, nabízíme kurz, který vás provede celým procesem provázení a dá odpovědi na to, co dělat v jednotlivých fázích a to tak, abyste se v množství informací “neztratili” a nechytila vás panika.

Kurz je zaměřen na práci se zážitkem. Zařazeny jsou také projektivní techniky, imaginace, sebereflexe, práce ve skupině aj. Techniky jsou zarámovány do teoretického základu. Nečekejte suchou teorii, naopak očekávejte vaše aktivní zapojení.

Respit není hlídání

Termín realizace 1.7.2017 – 31.12.2020

Cílem projektu je vytvořit vysoce odbornou podporu pro pěstounské rodiny pečující o děti se specifickými potřebami. Klíčoví pracovníci budou lépe zvládat podporu rodin s komplikovanými dětmi, budou schopné flexibilně zajistit potřebné služby. Současně budou aktivně pracovat na vlastním seberozvoji a prevenci vyhoření. Posílena bude týmové spolupráce, důvěra v dobrou práci organizace.

Přenesení dobré praxe pro pracovníky z jiných provázejících organizací s možností osvojení našeho know-how respitních pobytů pro děti z pěstounských rodin formou 64 hodinového akreditovaného kurzu Respit není hlídání podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách pod registračním číslem A017/0720-SP/PC.

Dne 31.10.2018 byla v nákladu 500 kusů za podpory nadace SIRIUS vydána metodika Integrované pobyty pro děti z pěstounských rodin. V rámci projektu byla kniha zdarma nabídnuta ostatním provázejícím organizacím. V současné době lze knihu v tištěné podobě objednat přes email detipatridomu@detipatridomu.cz nebo stáhnout v elektronické podobě zde.

Díky Nadačnímu fondu Veolia a jejich programu „MiNiGRANTY 2020 – Na pomoc neziskovkám“, jsme získali finanční podporu ve výši 50.000 Kč. Díky této podpoře můžeme v letošním roce uskutečnit pokračování kurzu Respit není hlídání a pomoci tak jiným organizacím v profesionalizaci pracovníků na respitních pobytech.

Osvětová akce pro žáky ZŠ „S Arfíkem za poznáním“

Termín realizace 1.10.2017 – 31.5.2018

Projekt byl financován z Burzy filantropie pod záštitou Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

Cílem projektu bylo přiblížit dětem 6. tříd a 7. tříd základních škol, jak žijí a co prožívají děti v pěstounské rodině. Od projektu jsme očekávali ze strany dětí uvědomění si toho, že domov je místem, který není pro každé dítě samozřejmostí. Od rodičů a osob blízkých díky sdílení s dětmi pochopení, že status pěstouna nemusí znamenat vyřazení na okraj společnosti a otevřeli si v sobě otázku, zda by se sami nemohli stát pěstouny.

V rámci celého projektu bylo navštíveno celkem 21 základních škol, v nichž se besed zúčastnilo celkem 705 žáků.

Tento projekt byl ukončen. Nadále jsme však otevřeni možnosti realizovat besedy v základních školách či jiných osvětových akcích. V případě zájmu nás kontaktujte na detipatridomu@detipatridomu.cz nebo na telefonním čísle 607 445 250.

Dobrovolnictví

Termín realizace 1.9.2017 – doposud

Cílem projektu Dobrovolnictví je najít pro konkrétní děti z pěstounských rodin kamaráda, který s nimi bude trávit volný čas.  

Proto HLEDÁME DOBROVOLNÍKY, kteří chtějí a mohou nabídnout kousek svého volného času pro přátelství s dětmi z pěstounských rodin. Vyšetřit 2-3 hodiny týdně na to, aby s dítětem trávili čas, povídali si, zašli s ním ven, na hřiště nebo do kina, zaplavat si nebo na výlet.

Být velkým kamarádem, který ví, že přátelstvím s pěstounským dítětem nejen dává, ale i něco velmi důležitého získává. Kromě toho získáte nové přátele mezi ostatními dobrovolníky a nahlédnete pod pokličku opravdu smysluplné práce.

Značka spolehlivosti

Termín realizace 23.10.2017 – 23.10.2020
Financováno z Nadace J&T a Nadační fond Veolia

Rada pro hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací se na svém zasedání dne 23. 10. 2017 udělila naší organizaci Děti patří domů, z. s. značku SPOLEHLIVÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE (Značku spolehlivosti).

Značka zaručuje, že organizace dlouhodobě dobře hospodaří se svěřenými prostředky a poskytuje kvalitní služby.

Konkrétně se hodnocení týká celkem 5 oblastí:

  1. poslání, cíle a hodnoty,
  2. správa, řízení a vnitřní kontrola,
  3. fundraising a vztahy s veřejností,
  4. finanční řízení a hospodaření,
  5. transparentnost vůči veřejnosti.

 
 
Spolehlivá organizace

Tesco – vy rozhodujete, my pomáháme

Termín realizace: 2020

Program společnosti Tesco ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS).

V rámci grantového programu společnosti Tesco za podpory NROS, jsme získali finanční podporu ve výši 30.000Kč na nákup vybavení venkovních prostor Skofky. 

Tyto prostory jsou využívány k pořádání vzdělávacích a osvětových akcí, ale především k respitním pobytům pro děti z pěstounských rodin. Našim cílem je vytvořit pro ně příjemné a bezpečné prostředí.

Dlouhodobá podpora projektů

Nadace J&T

Termín realizace od roku 2013 – doposud

Náhradní rodinná péče je hlavní oblastí, kterou se Nadace J&T zabývá. Podporuje pěstounské rodiny i neziskové organizace, které náhradním rodinám poskytují služby. Již po několikáté nadace podpořila i naše projekty. Mezi ty významnější patří podpora projektu “S Arfíkem za poznáním”, “Provázení pěstounských rodin s profesionálním týmem”, “Značka spolehlivost”, “Blesk Srdce pro Vás” atd.

V současné době Nadace J&T podporuje naše projekty Terapie a supervize pro pěstounské rodiny, Asistované kontakty.

Gatema, a. s.

Termín realizace: od roku 2016 – doposud

Díky opakované podpoře společnosti  Gatema, a. s. můžeme v dlouhodobém pronájmu nebytové prostory, které nazýváme „Skofka“. Tyto prostory jsou určeny pro pořádání vzdělávacích akcí pro naše klienty, ale především pro pořádání respitních akcí pro děti z pěstounských rodin.  Díky této dlouhodobé podpoře jsme mohli vytvořit pro děti bezpečné a osobní prostředí.

Město Svitavy

V rámci spolupráce s městem Svitavy si velice vážíme dlouhodobé finanční podpory, která je spojena s úhradou nákladů pronájmu prostor kanceláře na náměstí ve Svitavách. Město Svitavy nás dále podporuje v pořádání osvětových akcí pro veřejnost jako jsou například oblíbené Cestovatelské večery, účast na Dni dobrovolnictví nebo Dni dětí.

Nadace Friends of Via

Nadace Friends of Via je organizace se sídlem v Pittsburghu v Pensylvánii, která se věnuje rozvoji komunity a filantropie v České republice. Díky americkým dárcům každoročně poskytuje granty přibližně na 300 projektů. Nadace Friends Of Via nám svojí finanční podporou pomohla zajistit pomůcky pro děti se speciálními potřebami a také financovat asistenty pro děti na respitních pobytech.

Archiv projektů

Blesk Srdce pro Vás

Termín realizace říjen 2017

Nadace J&T ve spolupráci s deníkem Blesk a Asociací veřejně prospěšných organizací vyhlásila grant Blesk „Srdce pro vás“, který nám pomohl získal mediální prostor pro prezentaci organizace v deníku Blesk a otevřít otázku pěstounství ve společnosti.

http://www.blesk.cz/clanek/srdce-pro-vas-nase-projekty-2017-rijen/498106/organizace-deti-patri-domu-provazi-pestouny-po-celem-cesku-dostavaji-deti-z-ustavu.html

ČSOB Grantový program Karty dobré vůle

Termín realizace 31. 5. 2017
Financováno Československá obchodní banka, a. s.

Finanční dar pro spolufinancování speciálních potřeb pro dětské klienty v náhradní rodinné péči. Tento dar byl použit na nákup tabletu pro šestiletého Martina, zdravotní kočárek pro devítiletou Adrianku a pro osmiletého Samuela na zaplacení terapie.

Hlas dítěte

Termín realizace červenec 2016 - duben 2017
Financováno Nadace J&T a za podpory z fondů Evropského hospodářského prostoru

Projekt byl zaměřen na práva dětí v NRP a na prosazování hlasu dítěte v náhradní rodinné péči. Hlavní aktivitou byly interaktivní workshopy pro děti a pěstouny zaměřené na problematiku práv dítěte v NRP, metodická příručka věnovaná svépomocným skupinám a série didaktických pomůcek a videospotů usnadňujících vzájemnou komunikaci dětí, pěstounů a odborných pracovníků o právech dítěte. Projekt zakončila tisková konference s výstavou prací dětí z pěstounských rodin a jejich pojetí vlastních práv.